BestSecret BestSecret BestSecret


Als PDF opslaan

ALGEMENE VOORWAARDEN

(laatste wijziging 23.09.2019)

§ 1 ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Best Secret GmbH (hierna: ”BestSecret“) en geregistreerde gebruikers van de onlineshop BestSecret (hierna: ”Lid“ of “Leden”)

  1. a) bij het gebruik van www.BestSecret.nl (hierna: ”Website“) en

  2. b) bij de verkoop op afstand van artikelen (hierna: ”Artikelen“) door BestSecret via de Website.

 2. BestSecret is in Duitsland ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht München onder het registratienummer HRB 168445. De zetel van de vennootschap bevindt zich aan de Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim, Duitsland. Het btw-nummer is NL824342513B01. BestSecret is een 100% dochteronderneming van Schustermann & Borenstein GmbH.

 3. Bij zakelijke relaties met BestSecret gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden, evenals de daarin uitdrukkelijk genoemde overige regelingen.

 4. De actuele versie van de Algemene Voorwaarden kan via www.BestSecret.nl/agb kosteloos worden gedownload en uitgeprint. Op verzoek van het Lid worden de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kosteloos toegezonden.

 5. BestSecret is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig § 21 te wijzigen.

 6. BestSecret stelt voorop dat deze Algemene Voorwaarden vóór het gebruik van de Website, dan wel voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling van Artikelen worden gelezen. Mocht u onderdelen van deze Algemene Voorwaarden niet begrijpen, neem dan alstublieft contact op met BestSecret (www.BestSecret.nl/contact.htm) om deze te laten toelichten.

 7. Let er alstublieft op dat u door gebruik van de Website, met name bij het bestellen van Artikelen, instemt met de Algemene Voorwaarden. Voor het geval dat u niet instemt met deze Algemene Voorwaarden, zal BestSecret u het gebruik van de Website ontzeggen en geen Artikelen aan u verkopen.

§ 2 GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw privésfeer heeft bij BestSecret hoge prioriteit. In het kader van het gebruik van de Website van BestSecret is het vereist persoonsgegevens van u op te slaan en te verwerken. In de privacy policy van BestSecret (www.BestSecret.nl/data_protection.htm) kunt u nalezen welke gegevens BestSecret van u verzamelt en hoe deze worden verwerkt.

§ 3 LIDMAATSCHAP

 1. BestSecret exploiteert onder het adres www.BestSecret.nl een onlineshop.

 2. Alleen Leden hebben toegang tot deze onlineshop. Het lidmaatschap van BestSecret behelst geen lidmaatschap van een (informele) vereniging.

 3. Alleen degenen die volledig handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd zijn, kunnen Lid worden. Het Lid moet op de datum van registratie de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet onder curatele zijn gesteld. Het Lid handelt niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Het lidmaatschap is gratis.

 5. Het Lid is niet verplicht om Artikelen te bestellen of nieuwe Leden te werven.

 6. Het lidmaatschap wordt door het Lid aangevraagd door een registratieformulier in te dienen bij BestSecret (hierna: ”Aanvraag Lidmaatschap“).

 7. Een registratie kan slechts online worden gedaan. Met de Aanvraag Lidmaatschap aanvaardt het Lid de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 8. Het lidmaatschap komt pas tot stand door acceptatie van de Aanvraag Lidmaatschap door BestSecret.

 9. BestSecret is niet verplicht om nieuwe Leden op te nemen.

 10. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

 11. Het Lid verplicht zich om de Website overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden te gebruiken. De toegangsgegevens moeten geheim worden gehouden. Mocht u van mening zijn dat uw toegangsgegevens door derden worden gebruikt, stelt u ons hier dan alstublieft onmiddellijk van in kennis en wijzig uw wachtwoord.

§ 4 CONTRACTLOOPTIJD / OPZEGGING

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Het Lid is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 3. BestSecret kan het lidmaatschap zonder opgave van reden op elk moment zonder opzegtermijn opzeggen.

 4. De opzegging heeft geen effect op reeds gedane bestellingen. De bedenktijd en herroepingsrechten van het Lid worden door de opzegging niet aangetast.

 5. Mocht een Lid bezwaar maken tegen de Algemene Voorwaarden, of delen daarvan, dan eindigt zijn lidmaatschap automatisch met de ontvangst van het bezwaar bij BestSecret.

§ 5 VERBOD OP WERVING VAN NIEUWE LEDEN DOOR LEDEN

Het is het Lid verboden om publiekelijk, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot vrij toegankelijke media, te werven voor het lidmaatschap bij BestSecret, dan wel partnermerken in samenhang met BestSecret te noemen.

§ 6 CONTRACTSLUITING

 1. Als richtlijn voor de bestelprocedure, evenals ter vermijding van fouten bij het gebruik van de Website, stelt BestSecret via www.BestSecret.nl/faq.htm een leidraad voor bestellen ter beschikking.

 2. De presentatie van de bestelmogelijkheid in de onlineshop behelst een vrijblijvend aanbod door BestSecret (hierna: “Verkoopaanbod”).

 3. Het Verkoopaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Verkoopaanbod door het Lid mogelijk te maken.

 4. De plaatsing van een bestelling door het Lid is een bindend aanbod. Door het aanklikken van de knop “Nu kopen“ geeft u een bindende bestelling af van de zich in de winkelwagen bevindende Artikelen.

 5. Onverwijld na het verzenden van deze bestelling door het Lid (hierna: “Koopaanbod“) ontvangt het Lid, een ontvangstbevestiging van BestSecret, die als e-mail aan het Lid wordt verstuurd. De overeenkomst komt, bij alle mogelijke betaalwijzen, tot stand met de verzending van de ontvangstbevestiging door BestSecret (hierna: “Aankoop”).

 6. BestSecret is niet verplicht het Koopaanbod van het Lid aan te nemen en kan de acceptatie te allen tijde zonder opgaaf van redenen weigeren. In dit geval informeert BestSecret het Lid onverwijld per e-mail over het niet accepteren van het Koopaanbod.

 7. Mocht de opgaaf van de koopprijs op de Website fout zijn of het Verkoopaanbod andere (kennelijke) vergissingen of fouten bevatten, dan zal BestSecret het Lid hierover overeenkomstig § 9 lid 3 zo spoedig mogelijk per e-mail informeren en de koop niet uitvoeren. Mocht het Lid de koopprijs reeds hebben betaald, dan zal BestSecret het bedrag volledig terugbetalen zonder bijkomende kosten.

 8. Artikelen worden door BestSecret slechts in de normale gebruikshoeveelheden verkocht.

 9. De minimum waarde van een Aankoop bedraagt € 9,00 per bestelling zonder de verzendkosten.

 10. De totstandkoming van de Aankoop wordt gevoerd in het Nederlands.

Herroepingsrecht

Bedenktijd en herroeping

Het Lid heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de Aankoop te ontbinden. U doet dit door gebruik te maken van uw herroepingsrecht (hierna: “Herroeping, Herroepen of Herroepingsrecht”).

BestSecret mag het Lid vragen naar de reden van Herroeping van de Aankoop. Het Lid is echter niet verplicht opgaaf van reden te doen.

De termijn voor Herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het Lid, dan wel een door het Lid benoemde derde, die niet de transporteur is, de Artikelen heeft ontvangen.

Om uw Herroepingsrecht uit te oefenen, moet het Lid BestSecret met gebruikmaking van onderstaand adres

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim, Duitsland

Fax: +49 89 907 7824-11

Tel: +31 20 891 2008

E-Mail: [email protected]

op de hoogte brengen van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit om de Aankoop te Herroepen. U kunt daarvoor het hieronder gegeven modelformulier voor Herroeping gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Voor de inachtneming van de termijn voor Herroeping is het voldoende dat het Lid de mededeling over de uitoefening van Herroepingsrecht vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

BestSecret bevestigt onverwijld aan het Lid de ontvangst van de verklaring tot Herroeping van de Aankoop.

Gevolgen van ontbinding

Als het Lid overgaat tot Herroeping van de Aankoop, betaalt BestSecret u alle bedragen die BestSecret van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden levering, de gunstigste standaardlevering), onverwijld terug doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over het inroepen van uw Herroepingsrecht bij BestSecret is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt BestSecret hetzelfde betaalmiddel dat het Lid bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is afgesproken; in geen geval worden wegens deze terugbetaling vergoedingen berekend.

BestSecret kan terugbetaling weigeren, totdat de Artikelen retour zijn ontvangen, dan wel tot het Lid het bewijs heeft geleverd dat de Artikelen zijn geretourneerd, wat ook maar het vroegste tijdstip is.

Het Lid moet de Artikelen onmiddellijk terugzenden of overhandigen, en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons bericht over de Herroeping. De termijn wordt gehandhaafd als het Lid de Artikelen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht rust op het Lid.

BestSecret draagt de kosten van de terugzending van de Artikelen.

Het Lid dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Artikelen. Het is toegestaan om de Artikelen uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Artikelen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het Lid de Artikelen slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat ook in een fysieke kledingwinkel zou hebben gedaan. Het Lid hoeft een eventueel waardeverlies van de Artikelen alleen te dragen, als dit waardeverlies terug te voeren is op een hantering van de Artikelen die niet in lijn is het hiervoor uitgewerkte uitgangspunt.

Modelformulier voor Herroeping

(Als u de Aankoop wilt herroepen, vul dan alstublieft dit formulier in en retourneer het aan: BestSecret)

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim, Duitsland

Fax: +49 89 907 7824-11

E-Mail: [email protected]

- Hiermee herroep ik/herroepen wij (*) mijn/onze (*) Aankoop van de volgende artikelen (*)/de verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de verbruiker(s)
- Adres van de verbruiker(s)
- Handtekening van de verbruiker(s) (alleen bij mededeling op papier)
- Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 8 AFWIKKELING VAN DE RETOURZENDING

Vóór de retourzending moeten de Artikelen stevig en zorgvuldig worden verpakt. Het Lid zendt de Artikelen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Mochten de Artikelen niet dienovereenkomstig kunnen worden verpakt, dan verzoekt BestSecret het Lid contact op te nemen om afhaling door BestSecret te laten verzorgen.

U kunt de retourzendingen versturen aan:
Best Secret GmbH
Parsdorfer Straße 13
85586 Poing DEUTSCHLAND

Het Lid wordt verzocht om de verdere informatie in acht te nemen die vermeld staat op www.BestSecret.nl/returnorders.htm.

 1. De door BestSecret getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen € 5,90 voor Nederland.

 2. De prijs inclusief de verzendkosten wordt bij elk Koopaanbod aangegeven (hierna: Koopprijs).

 3. BestSecret streeft ernaar de van toepassing zijnde prijzen op de Website weer te geven. Onze Website bevat echter een groot aantal verschillende Artikelen, zodat het, ondanks alle zorgvuldigheid, kan voorkomen dat bij enkele Artikelen de niet van toepassing zijnde prijsopgaven te zien zijn. Mocht BestSecret een dergelijke fout in de prijsvermelding ontdekken bij bestelde Artikelen, dan zal BestSecret het Lid hierover informeren en de mogelijkheid geven, zulks naar keuze van het Lid, de Artikelen tegen de juiste prijs te kopen dan wel de bestelling te annuleren. BestSecret zal de bestelling niet eerder uitvoeren dan na instructie van het Lid. Voor het geval dat het opnemen van contact niet binnen redelijke termijn mogelijk is, zal BestSecret de bestelling annuleren.

§ 10 BETALING

 1. De betaling van de Koopprijs kan door iDEAL, creditcard, PayPal dan wel door verzilvering van tegoedbonnen gebeuren. BestSecret accepteert creditcards van de maatschappijen VISA, MasterCard en American Express. Het Lid is aansprakelijk ingeval van berekening van eventuele extra kosten, die bij het gebruik van creditcards, PayPal of incasso-opdrachten ontstaan.

 2. Ingeval van betaling door middel van creditcards of PayPal, wordt de Koopprijs door BestSecret na ontvangst door het Lid van de Artikelen afgeboekt.

 3. Ingeval van betaling door middel van een BestSecret waardebon, gelden de volgende voorwaarden:

  • gekochte waardebonnen zijn verzilverbaar tot het eind van het derde jaar na de koopdatum;

  • BestSecret doet geen contante uitbetaling op de waardebon;

  • worden Artikelen geretourneerd, waarbij een gekochte waardebon is gebruikt, dan ontvangt het Lid een retourtegoedbon voor het betreffende bedrag;

  • per Aankoop kan maximaal één waardebon worden verzilverd;

  • als het Lid waardebonnen op een klantenaccount verzilvert, of een bestaand tegoed wil inzien, ga dan alstublieft naar www.BestSecret.nl en vervolgens naar „MijnBestSecret/Waardebon“.

§ 11 LEVERING

 1. De levering geschiedt alleen binnen Nederland.

 2. BestSecret voert de verzending van Artikelen uit via geschikte verzendbedrijven, zoals DHL.

 3. Voor de levering moet een afleveradres worden aangegeven waar het artikel op de gebruikelijke kantooruren afgeleverd kan worden. De afleveringsprocedure is afgesloten zodra het artikel op het aangegeven adres wordt afgeleverd.

 4. Na de totstandkoming van de Aankoop, zoals omschreven in § 6 lid 5, zal BestSecret de levering met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de aflevering vertraging ondervindt van meer dan dertig dagen zal BestSecret zonder bijkomende kosten het bedrag dat door het Lid reeds is betaald, onverwijld terugbetalen.

§ 12 NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. BestSecret staat er voor in dat de Artikelen beantwoorden aan de overeenkomst, de in het Verkoopaanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door BestSecret, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die het Lid op grond van de Aankoop tegenover BestSecret kan doen gelden indien BestSecret is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel in de overeenkomst, met uitzondering van de aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn opgenomen in § 14.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van BestSecret, haar toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan het Lid bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval een van hen is tekortgeschoten in de nakoming van een deel van de overeenkomst.

 4. BestSecret geeft geen garantie dat de Website op elk moment vrij van onderbrekingen, veilig en foutloos ter beschikking staat.

§ 13 ARTIKELEN OP DE WEBSITE

 1. De afbeeldingen van Artikelen op de Website dienen alleen ter illustratie. Hoewel BestSecret ernaar streeft om de Artikelen waarheidsgetrouw af te beelden, kan BestSecret niet garanderen dat, bijvoorbeeld, uw beeldscherm de kleuren van de Artikelen waarheidsgetrouw weergeeft. De geleverde Artikelen kunnen derhalve enigszins van de gebruikte afbeeldingen afwijken.

 2. De verpakkingen van de Artikelen kunnen afwijken van de afbeeldingen gebruikt op de Website.

§ 14 AANSPRAKELIJKHEID

 1. BestSecret aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt voor door haar, door haar wettelijke vertegenwoordigers, dan wel door de agenten of medewerkers van BestSecret, evenals voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. BestSecret aanvaardt aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door misleiding bij de Aankoop door haar, door haar wettelijke vertegenwoordigers, dan wel door de agenten of medewerkers. De schade dient te gelden als een redelijkerwijs te voorzien gevolg van de misleiding.

 3. BestSecret aanvaardt productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij overname van een kwaliteitsgarantie.

 4. De aansprakelijkheid van BestSecret voor directe schade ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Aankoop, dan wel de niet-nakoming van een wezenlijke plicht van BestSecret voorafgaand aan de Aankoop, is beperkt tot het bedrag van de Aankoop. De aansprakelijkheid van BestSecret van indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van leegloop, schade als gevolg van verlies of beschadiging van andere zaken dan de Aankoop, is uitgesloten.

 5. BestSecret is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Aankoop, dan wel de niet-nakoming van een wezenlijke plicht van BestSecret voorafgaand aan de Aankoop, als de vertraging of niet-nakoming door overmacht niet aan haar kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan staking, uitsluiting, dan wel andere industriële gebeurtenissen, civiel oproer, invasies, terroristische aanvallen of bedreigingen, oorlog of oorlogsvoorbereidingen, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuivingen, epidemieën of andere natuurrampen, dan wel het uitvallen van particuliere of publieke telecommunicatienetwerken, van railverkeer, zeevracht, luchtvracht, vervoerders of overige openbare of particuliere transporten.

 6. Vanwege de aard van het internet en de daarmee verbonden technologie waarmee de Website ter beschikking wordt gesteld, kan deze slechts op basis van “afhankelijk van beschikbaarheid“ en “as is“ ter beschikking worden gesteld. Dit betekent dat BestSecret niet kan garanderen dat het gebruik van de Website zal gebeuren zonder onderbreking, vertraging, noch foutloos, dan wel dat deze aan de verwachtingen van het Lid voldoet. Evenmin kan BestSecret de foutloosheid, actualiteit, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid garanderen van de informatie die in de Website is vervat (hoewel BestSecret haar best doet om dat te bereiken).

§ 15 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS NAAR DERDEN

BestSecret gebruikt op haar Website links naar internetsites van derden en verklaart dat BestSecret geen invloed heeft op de vormgeving, noch op de inhoud van de gelinkte sites. BestSecret eigent zich de content van de gelinkte sites niet toe. Deze verklaring geldt voor alle links van de Website en voor alle content van de sites waar de links naar verwijzen.

§ 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Artikelen blijven tot de volledige betaling van de Koopprijs eigendom van BestSecret.

§ 17 GEBRUIKSRECHT VAN DOOR LEDEN GEPLAATSTE FOTO’S

 1. Met het plaatsen van foto’s verleent het Lid BestSecret het qua ruimte en tijd onbeperkte recht om de foto’s in het kader van, respectievelijk met het oog op, online aanbiedingen te gebruiken, met name deze aan andere gebruikers aan te bieden voor het oproepen, opslaan en uitprinten, en te gebruiken in online media van BestSecret, of van daarmee verbonden ondernemingen. In dit verband mogen foto’s door BestSecret ook worden bewerkt, verspreid, publiekelijk toegankelijk gemaakt en worden doorgegeven. Op de website kunnen geplaatste foto’s ook redactioneel worden getoond, op de voorgrond worden geplaatst en worden geëvalueerd.

 2. Met het uploaden van de foto’s verklaart het Lid te beschikken over de vereiste gebruiksrechten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van elk Lid dat foto’s in het aanbod plaatst, om over de noodzakelijke rechten hiervoor te beschikken.

§ 18 AUTEURSRECHT

Het gebruik van al het auteursrechtelijk beschermde materiaal dat door BestSecret op de Website wordt gebruikt en getoond, is het Lid alleen toegestaan voor privédoeleinden. Auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, dat BestSecret gebruikt voor het vertonen van de aan BestSecret aangeboden artikelen, mag door het Lid niet voor eigen doeleinden worden gebruikt, voor zover dit het privégebruik overstijgt.

§ 19 VIP-CLUB

 1. Alle Leden zijn gerechtigd tot deelname aan het incentive-programma “VIP-Club“.

 2. In het kader van zijn VIP-club verstrekt BestSecret punten voor bepaalde activiteiten. Afhankelijk van de VIP-status krijgt het clublid verschillende voordelen. BestSecret behoudt zich het recht voor om geselecteerde clubleden nog meer voordelen te bieden.

 3. Afhankelijk van de VIP-status ontvangt het clublid een bepaald aantal aanbevelingsrechten. BestSecret behoudt zich het recht voor om het aantal aanbevelingsrechten middels campagnes of acties te vergroten.

 4. Aanbevelingen kunnen alleen aan potentiële nieuwe klanten van BestSecret worden gericht. Aanbevelingen aan reeds aangemelde klanten, evenals aan door BestSecret reeds afgewezen klanten, zijn niet mogelijk.

 5. Een persoon geldt als zijnde aanbevolen, als deze zich als direct gevolg van de aanbeveling, bij gebruikmaking van de ter beschikking gestelde links, bij BestSecret als klant heeft geregistreerd. Meervoudige aanbevelingen met betrekking tot één persoon zijn niet mogelijk.

 6. De provisie bedraagt in principe 5 procent van de netto omzet (verkoopprijs exclusief BTW volgens de in § 18 genoemde voorwaarden) van de aanbevolen verkoper in de provisieperiode, genoemd in § 18 lid 7. BestSecret behoudt zich het recht voor om de provisie middels campagnes of acties tijdelijk te verhogen. De provisie wordt niet eerder toegekend dan na volledige betaling van de Aankoop en het niet-retourneren de bestede Artikelen door de aanbevolen personen. Behoudt de aanbevolen persoon niets uit zijn bestelling, dan wordt geen provisie gecrediteerd. Gebruikt de aanbevolen persoon een waardebon voor de Aankoop van Artikelen, dan wordt geen provisie gecrediteerd.

 7. De provisieperiode waarin de aanbevolen persoon provisies voor Aankopen van Artikelen van de aanbevolen persoon krijgt gecrediteerd, bedraagt 365 dagen vanaf het moment waarop de aanbevolen persoon zich bij BestSecret aanmeldt als klant.

 8. Actualiseringen van de provisieaccount gebeuren alleen als een overschrijding van de provisieperiodes door minstens twee aanbevolen personen aan de orde is en deze elk minstens één geldige bestelling in de overschrijdingsperiode hebben gedaan (zie lid 6).

 9. De aanbevolen persoon kan beschikken over zijn provisieaccount, inclusief zijn starttegoed, zodra een actualisering van de provisieaccount (zie lid 8) heeft plaatsgevonden en de aanbevolen persoon minstens de brons-status heeft bereikt.

 10. Een contante uitbetaling van het provisietegoed is niet mogelijk. De provisieaccount kan uitsluitend voor bestellingen bij BestSecret worden gebruikt.

 11. Spamming, evenals het verzenden van aanbevelingen aan personen, die een aanbeveling voor BestSecret niet willen, is uitdrukkelijk verboden. De toestemming van de aan te bevelen persoon moet worden verkregen.

 12. Bij ernstige schendingen van de voorwaarden, evenals bij grof nalatig, dan wel opzettelijk gedrag of misbruik in welke vorm dan ook, behoudt BestSecret zich het recht voor om de provisieaccount te blokkeren, evenals verleende provisies terug te vorderen en verdere juridische stappen te ondernemen. Verder behoudt BestSecret zich het recht voor om het clublid bepaalde voordelen van het lidmaatschap te ontnemen.

 13. BestSecret behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen, het incentiveprogramma op elk moment te beëindigen, evenals personen van deelname aan het incentiveprogramma om zwaarwegende reden uit te sluiten. Ingeval van beëindiging van het incentiveprogramma blijft het reeds verworven provisietegoed geldig. De wettelijke verjaringstermijnen zijn van toepassing.

 14. BestSecret behoudt zich het recht voor om voorwaarden en voordelen van het clublidmaatschap op elk moment te wijzigen.

§ 20 KLACHTENREGELING

 1. BestSecret beschikt over klachtenprocedure voor de behandeling van klachten van het Lid.

 2. Een klacht van het Lid over de uitvoering van de Aankoop moet binnen 8 weken nadat het Lid de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BestSecret via het klachtenformulier www.bestsecret.nl/orders.htm.

 3. Een bij BestSecret ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord, tenzij BestSecret op redelijke gronden een langere reactietijd noodzakelijk acht. BestSecret zal het Lid hieromtrent informeren en een nieuwe termijn voor beantwoording van de klacht aan het Lid mededelen.

 4. Het Lid dient BestSecret in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

§ 21 ALTERNATIEVE GESCHILBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. Voor vragen of bij problemen kunt u direct contact met ons opnemen.

§ 22 WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. BestSecret is gerechtigd tot wijziging van de Algemene Voorwaarden. BestSecret zal deze wijzigingen alleen om gegronde redenen, met name op grond van wettelijke veranderingen, wettelijke eisen of om andere belangrijke redenen doorvoeren.

 2. Voor elke Aankoop gelden de Algemene Voorwaarden die actueel zijn op het tijdstip van het plaatsen van het Koopaanbod door het Lid.

 3. BestSecret zal bij elke herziening van deze Algemene Voorwaarden het tijdstip van de wijziging aan het begin van de Algemene Voorwaarden vastleggen. Indien mogelijk en noodzakelijk, zal BestSecret de Leden in kennis stellen van aanzienlijke wijzigingen van teksten waar deze Algemene Voorwaarden betrekking op hebben. BestSecret zal de Leden via de Website op de hoogte brengen dan wel door middel van e-mail.

§ 23 BEVOEGDE RECHTBANK

De rechtbank Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van juridische geschillen aangaande de relatie tussen het Lid en BestSecret als omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

§ 24 ONSCHENDBAARHEID

Mochten één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden onwerkzaam, ongeldig of vernietigbaar zijn, dan blijven de resterende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden hierdoor onaangetast. Voor de onwerkzame, ongeldige of vernietigde bepalingen zal een bepaling in de plaats treden die passend is binnen het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden en welke aansluit bij het wettelijk kader.

§ 25 RECHTEN

 1. Mocht u niet instemmen met deze Algemene Voorwaarden en mocht BestSecret op kenbaar gemaakte eisen niet onmiddellijk reageren, betekent dat niet dat BestSecret wat voor rechten dan ook opgeeft. BestSecret behoudt zich het recht voor om haar claims in de toekomst kenbaar te maken.

 2. Deze regelingen gelden tussen BestSecret en haar Leden. Derden kunnen hieruit geen aanspraken afleiden.

 3. Het Lid stemt er nu reeds mee in, dat BestSecret haar rechten en plichten op basis van deze Algemene Voorwaarden aan derde vennootschappen kan overdragen, zonder dat deze rechten en plichten hierdoor worden beïnvloed.

 4. Het Lid mag zijn rechten en plichten op basis van deze Algemene Voorwaarden alleen met schriftelijke toestemming van BestSecret aan derden overdragen.

 5. BestSecret behoudt zich het recht voor om zich voor de vervulling van de uit de overeenkomst met het Lid blijkende plichten, te bedienen van geschikte dienstverleners, bijvoorbeeld met betrekking tot verzending.

§ 26 TOEPASSELIJK RECHT

Op de relatie tussen het Lid en BestSecret waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

§ 27 CONTACT EN FEEDBACK

Als u met BestSecret met het oog op deze Algemene Voorwaarden, dan wel met het oog op daarop betrekking hebbende documenten contact wilt opnemen, schrijft u dan alstublieft aan: Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim, of stuur een e-mail aan: [email protected].

BestSecret verheugt zich erop van u te horen en is steeds geïnteresseerd om de service en het aanbod te verbeteren. Door uw feedback te geven, stemt het Lid in met het kosteloze gebruik van uw voorstellen door BestSecret.

Mocht BestSecret met het Lid contact moeten opnemen, dan gebeurt dit via e-mail, dan wel schriftelijk aan het door u opgegeven adres.