Wettelijk

Als PDF opslaan

Gegevensbeschermingsverklaring

Status: 01-10-2021

Best Secret GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de geldende wettelijke bepalingen.

Om u bij een bezoek aan onze website veilig te laten voelen, bieden wij u het volgende overzicht over hoe Best Secret GmbH die bescherming waarborgt en welke gegevens voor welk doel worden verzameld. De gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde via onze website worden opgevraagd.

1. Informatie omtrent gegevensverwerking binnen de BestSecret Groep

1.1 Algemeen

Best Secret GmbH maakt deel uit van de BestSecret Groep (hierna te noemen BestSecret Groep).

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat er, als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, ook regelmatig gegevens worden uitgewisseld tussen de filialen en de groepsondernemingen, om samenwerking binnen de Groep te bevorderen en te vergemakkelijken. Om die reden zijn de centrale processen niet beperkt tot slechts de desbetreffende groepsonderneming, maar omvatten ze ook andere groepsondernemingen. Daarom werken de maatschappijen van de BestSecret Groep op vele gebieden samen en treden ze op als zogenaamde medeverantwoordelijken voor verwerking, zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.2 Informatie omtrent de wezenlijke inhoud van de overeenkomst onder medeverantwoordelijkheid binnen de BestSecret Groep

Tegen deze achtergrond hebben de ondernemingen van de BestSecret Groep een overeenkomst gesloten als gezamenlijk verantwoordelijke voor gegevensverwerking zoals bedoeld in artikel 26, in samenhang met artikel 4, lid 7, AVG, met het doel de veiligheid van de verwerking en een doeltreffende handhaving van uw rechten te waarborgen.

Deze overeenkomst behelst in het bijzonder de volgende punten:

 • Onderwerp, doel, middelen en reikwijdte alsmede de competenties en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensverwerking
 • Gegevens van de betrokkenen
 • Gehoor geven aan de andere rechten van de betrokkene
 • Beveiliging van de verwerking
 • Inschakelen van verwerkers
 • Procedure bij inbreuken op de gegevensbescherming
 • Andere gemeenschappelijke en wederzijdse verplichtingen
 • Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten
 • Aansprakelijkheid

2. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de BestSecret Groep, in hun hoedanigheid als gemeenschappelijk verantwoordelijke. U kunt uw rechten vooral uitoefenen bij Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland, hierna te noemen BestSecret. Elk van de groepsondernemingen van de BestSecret Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en de functionaris voor gegevensbescherming bereiken onder:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking Functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke

Best Secret GmbH

vertegenwoordigd door Dr. Moritz Hahn, Claudius Peleskei, Dr. Andreas Reichhart en Ralph Goedecke

Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland

Telefon: +49 (0) 89 / 24600 000

E-Mail: [email protected]

Best Secret GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming

Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland

E-Mail: [email protected]

3. Toepasselijke garanties bij de verwerking van persoonsgegevens in derde landen

Indien wij gebruik maken van dienstverleners buiten de EU resp. de Europese Economische Ruimte (EER), bieden wij ter waarborging van een voldoende beschermingsniveau bij de doorgifte van persoonsgegevens gepaste en toepasselijke garanties conform art. 44 e.v. EU-AVG, zoals het sluiten van EU-standaardcontracten en bijkomende technische en organisatorische maatregelen zoals versleuteling of anonimisering. Houd er rekening mee dat een dienstverlener, ondanks onze zorgvuldige selectie en de voor hem geldende verplichtingen, in bepaalde gevallen gegevens buiten de EU resp. de EER kan verwerken of vanwege de vestigingsplaats van zijn onderneming onder een andere jurisdictie kan vallen, en daardoor mogelijk geen gepast niveau van gegevensbescherming biedt. Indien de gegevens naar de VS worden verzonden, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten voor controle- en bewakingsdoeleinden kunnen worden verwerkt, mogelijk zonder dat u recht hebt op mogelijkheden tot rechtsbijstand.

4. Gegevens verzamelen in het algemeen bij het opvragen van onze website

Als de website uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt bezocht, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze van informatie voorziet, dan verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Die gegevens hebben wij uit technisch oogpunt nodig om onze website weer te geven en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen (de rechtsgrondslag is het rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG).

Om technische redenen worden die standaard als zogenaamde logbestanden opgeslagen.

Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep

Geoptimaliseerde websiteweergave Goed werken van de website waarborgen

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 60 dagen

IP-adres

Goed werken van de website waarborgen

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na hoogstens 60 dagen

5. Gegevens verzamelen tijdens inloggen/registreren op onze website

Als u op www.BestSecret.nl inlogt of zich daar registreert, worden er persoonlijke, gedrags- en technische gegevens opgeslagen.

Technische gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en geëvalueerd. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat we de gegevens niet of alleen met onevenredig veel moeite, tijd, kosten en werkvermogen met een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon in verband kunnen brengen. Wij evalueren die geanonimiseerde gegevens om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de shop verder te verbeteren.

Bij het afwegen van de belangen op grond van artikel 6, lid 1, punt f, AVG, hebben wij rekening gehouden met ons belang bij het verkrijgen van gegevens en met uw belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Om u onze website te kunnen aanbieden en stabiliteit en veiligheid te waarborgen, in het bijzonder om bescherming te bieden tegen misbruik, zijn de volgende gegevens nodig om onze service te kunnen verlenen. Als we de veiligheid van de gegevens waarborgen op basis van de stand van de techniek, kunnen we de gegevens zodanig in overeenstemming met de vereisten van gegevensbescherming verwerken, dat er naar behoren rekening wordt gehouden met uw belang daarin.

Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

Persoonsgegevens, zoals: Naam, e-mailadres, ...

Registratiedoeleinden Communicatie met de klant

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling of na het einde van de verplichting tot bewaren van zakelijke bescheiden met betrekking tot handels- en belastingwetgeving.

Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Laatste login, registratiedatum, bezochte productpagina's, ...

Klantcommunicatie Maatstaf voor succes Bepaling van doelgroep voor reclamedoeleinden

Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

Het verkrijgen van gegevens om de website te kunnen aanbieden en in logbestanden te kunnen opslaan is absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Daarom kan de gebruiker geen bezwaar aantekenen.

6. Verkrijgen en gebruiken van gegevens in samenhang met bestellingen

De gegevens die wij van u ontvangen helpen ons uw bestelling zo soepel mogelijk af te handelen, onze dienstverlening aan u te verbeteren en misbruik en fraude te voorkomen.

Wij gebruiken uw gegevens voor het afhandelen van bestellingen en betalingen, het leveren van goederen en het verlenen van diensten. Zo ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals transportbedrijven, logistieke bedrijven, banken) de voor het afhandelen van de bestelling en het verwerken van de opdracht benodigde gegevens.

U kunt tijdens het bestelproces of te allen tijde onder uw persoonlijke instellingen aangeven en wijzigen of aanvullende gegevens moeten worden doorgegeven, zoals het e-mailadres voor het mededelen van de concrete leveringsdatum.

Voor het afhandelen van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de daartoe ingeschakelde dienstverlener. Houd er rekening mee dat veel van deze gegevensontvangers een onafhankelijk recht of een onafhankelijke verplichting hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bijv. AfterPay (https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/nl_nl/11309). Voor meer informatie over de ontvangers kunt u contact opnemen via [email protected].

Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in dit verband kunt u vinden in onze informatie over gegevensbescherming voor klanten, die wij u hier ter beschikking hebben gesteld: Link naar informatie AVG

7. Trackingtechnieken

7.1 Algemeen

Om onze website te verbeteren en het gebruik voor u zo goed mogelijk vorm te geven maken wij gebruik van trackingtechnieken zoals cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het besturingssysteem van uw computer worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies bevatten onder andere een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd als u de website opnieuw bezoekt.

Cookies bewaren ook andere informatie, zoals uw taalinstelling, de duur van uw bezoek aan onze website of bepaalde instellingen die u daar hebt uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat alle vereiste gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevoerd als u de website gebruikt. Bovendien zijn wij dankzij cookies in staat om uw voorkeuren te herkennen en onze website volgens uw interesses in te richten.

7.2 Type van de gebruikte trackingtechnieken

Wij maken onderscheid tussen trackingtechnieken die technisch noodzakelijk zijn voor de website, tracking voor het optimaliseren van onze website/app, en tracking voor gepersonaliseerde reclame.

7.2.1 Technisch noodzakelijke trackingtechnieken

In het kader van technisch noodzakelijke trackingtechnieken gebruiken wij cookies. Deze cookies zijn nodig voor het gebruik van een website/app en de functies daarvan. Hieronder vallen bijvoorbeeld session-cookies en cookies, die bepaalde instellingen van de gebruiker opslaan (zoals winkelwagen- en taalinstellingen of vooraf ingestelde geslachts- of inloggegevens), opt-out-cookies, cookies van aanbieders van betaaldiensten die geplaatst worden voor het uitvoeren van het betaalproces, cookies van vervoersbedrijven die nodig zijn voor het traceren van zendingen, of Google Tag Manager voor het beheren van uw trackinginstellingen. De rechtsgrond voor het gebruik van technisch noodzakelijke trackingtechnieken is het gerechtvaardigde belang conform artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG.

Niettemin kunnen deze cookies middels de instelling van de desbetreffende browser worden uitgeschakeld.

7.2.2 Tracking voor het optimaliseren van de website/app (Optimalisatie en prestaties)

Tracking voor optimalisatie en prestaties dient voor het analyseren van het gedrag van de gebruikers van de website en app van BestSecret ten behoeve van prestatieanalyse of statistische doeleinden. Op basis van deze evaluaties kan BestSecret de gebruiksvriendelijkheid van de shop optimaliseren en eventueel optredende fouten verhelpen.

Tot de trackingtechnieken voor optimalisatie en prestaties behoren:

 • Google Analytics en Optimize
 • Fabric (Crashlytics)
 • Firebase
 • Hotjar
 • De precieze werking alsmede de desbetreffende gegevenscategoriën van elke trackingtechniek wordt vanaf punt 8 nader beschreven.

  Tracking voor optimalisatie en prestaties wordt alleen toegepast wanneer u hier conform artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG mee hebt ingestemd. Deze instemming geldt zowel voor de website als voor de mobiele toepassingen ervan. Je kunt ten aller tijden jouw instellingen aanpassen door op de "Optimaisatie en prestaties" te klikken in de cookie instellingen link onderaan in de footer. De keuze 'opt-out' wordt om technische redenen doorgaans pas na 48-72 uur effectief. Bij gebruik van de app kunt u dit versnellen door de app opnieuw op te starten.

  Voor het beheren van uw trackinginstellingen gebruiken wij de tool 'Usercentrics Consent Management Plattform' van Usercentrics GmbH, Sendlinger Strasse 7, 80331 Muenchen, Duitsland. Hierbij worden de volgende gegevens bewaard:

  Gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrond van de verwerking Bewaartermijn

  Trackinginstelling (o.a. instemming of weigering, tijdstip)

  Verificatie

  Artikel 6, lid. 1, sub 1, punt f, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  Apparaatgegevens resp. gegevens van de gebruikte apparaten (o.a. verkort IP-adres en tijdstip)

  Verificatie

  Artikel 6, lid. 1, sub 1, punt f, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  User identifier

  Verificatie

  Artikel 6, lid. 1, sub 1, punt f, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  7.2.3 Tracking voor personalisatie

  Tracking voor personalisatie dient voor het aanmaken van gepersonaliseerde en op uw interesses afgestemde reclame op onze website/app of op websites van onze reclamepartners, alsmede voor overige marketingdoeleinden.

  Tot de trackingtechnieken voor personalisatie behoren:

  • Google Ad, Audiences en Conversion Tracking
  • Google Marketing Platform
  • Criteo
  • Salesforce
  • Facebook Custom Audiences & Smartly
  • RTB House
  • Pinterest
  • Teads True Visits
  • Socialbakers
  • AWIN
  • Other Affiliate Pixels

  De precieze werking van elke tracking-techniek wordt hieronder vanaf punt 8 nader beschreven.

  Tracking voor personalisatie wordt alleen toegepast wanneer u hier conform Art. 6, lid 1, pt. a, AVG mee hebt ingestemd. Deze instemming geldt zowel voor de website als voor de mobiele toepassingen ervan. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door op de instellingen "Personalisatie" te klikken in de cookie instellingen link onderaan in de footer. De keuze 'opt-out' wordt om technische redenen doorgaans pas na 48-72 uur effectief. Bij gebruik van de app kunt u dit versnellen door de app opnieuw op te starten.

  Voor het beheren van uw trackinginstellingen gebruiken wij de tool 'Usercentrics Consent Management Plattform' van Usercentrics GmbH, Sendlinger Strasse 7, 80331 Muenchen, Duitsland. Hierbij worden de volgende gegevens bewaard:

  Gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrond van de verwerking Bewaartermijn

  Trackinginstelling (o.a. instemming of weigering, tijdstip)

  Verificatie

  Artikel 6, lid. 1, sub 1, punt f, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  Apparaatgegevens resp. gegevens van de gebruikte apparaten (o.a. verkort IP-adres en tijdstip)

  Verificatie

  Artikel 6, lid. 1, sub 1, punt f, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  User identifier

  Verificatie

  Artikel 6, lid. 1, sub 1, punt f, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  8. Google Tag Manager

  Met het oog transparantie wijzen wij erop, dat wij gebruik maken van Google Tag Manager. Google Tag Manager op zich tekent geen persoonsgegevens op. Tag Manager maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van online reclame en sociale kanalen te meten, om remarketing of retargeting en richten op doelgroepen in te stellen, en om websites te testen en te optimaliseren. Ga voor meer informatie over Google Tag Manager naar https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten

  9. Google Analytics & Google Optimize

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. Daarnaast gebruiken wij Google Optimize. Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren in overeenstemming met het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een tool die geassocieerd is met Google Analytics.

  Google Analytics en Google Optimize gebruiken zg. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering is ingeschakeld, zal Google eerst uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics en Google Optimize vanuit uw browser gestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google, Inc., deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te leveren. Wij gebruiken de door Google in de rapporten verstrekte gegevens ook - uitsluitend in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm - om onze online marketingactiviteiten op onze websites of socialemediaplatforms (waaronder Facebook) te beheren.

  De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 26 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de retentietermijn is verlopen, worden automatisch eenmaal per maand gewist. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, https://support.google.com/optimize/answer/6230273 dan wel op https://policies.google.com/?hl=nl.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep,

  Beoordeling van klantgedrag

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 26 maanden

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

  Beoordeling van klantgedrag

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 26 maanden

  Gebruikers-ID, apparaat-ID

  Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 26 maanden

  10. Google Adwords, Audiences, en Conversion Tracking

  Om de aandacht op onze diensten te vestigen, plaatsen we Google Adwords-advertenties en gebruiken we Google Conversion Tracking en de Google Tag Manager voor gepersonaliseerde, rente-en locatie-gebaseerde online reclame. De optie om IP-adressen te anonimiseren wordt beheerd door de Google Tag Manager via een interne instelling, die niet zichtbaar is in de bron van deze pagina. Deze interne instelling is zodanig gezet, dat de in de BDSG (Bundesdatenschutzgesetz [Bondsgegevensbeschermingswet]) vereiste anonimisering van IP-adressen wordt verwezenlijkt.

  De advertenties verschijnen na zoekopdrachten op de pagina's van het Google-advertentienetwerk. Gedetailleerde informatie over het Google-advertentienetwerk is te vinden op https://support.google.com/adwords/answer/1752334?hl=nl. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties aan bepaalde zoektermen te binden. De cookies stellen ons in staat om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website.

  Wanneer u op een advertentie klikt, plaatst Google een cookie op uw computer. Meer informatie over de gebruikte cookie-technologie kunt u ook vinden in de aanwijzingen van Google over website-statistieken op http://services.google.com/sitestats/nl.html en in de gegevensbeschermingsvoorschriften op https://policies.google.com/privacy?gl=nl&hl=nl.

  Met behulp van deze technologie worden wij er als klant door Google over geïnformeerd dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze websites is geleid. De op deze manier verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie voor advertentie-optimalisatie. Wij ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De door Google aan ons verstrekte statistieken omvatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of deze met een conversietag naar een pagina van onze website zijn doorgestuurd. Aan de hand van deze statistieken kunnen wij de zoektermen traceren waarop bijzonder vaak op onze advertentie is geklikt en welke advertenties via het contactformulier leiden tot contact opnemen door de gebruiker.

  Indien u dit niet wenst, kunt u het opslaan van de voor deze technologieën benodigde cookies verhinderen, bijvoorbeeld via de instellingen van uw browser. In dit geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 26 maanden

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 26 maanden

  11. Google Marketing Platform

  Bovendien maken wij gebruik van Marketing Platform, een dienst die wordt geleverd door Google, Inc. Marketing Platform maakt gebruik van cookies om op gebruikers afgestemde advertenties te serveren. De cookies herkennen welke advertentie er al in uw browser is getoond en of u via een getoonde advertentie een website hebt opgevraagd. De cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet aan dergelijke informatie worden gekoppeld.

  Meer informatie over hoe Google omgaat met cookies kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 26 maanden

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 26 maanden

  12. Hotjar

  Hotjar is geïntegreerd in onze website (https://www.hotjar.com). Met behulp van Hotjar kunnen wij gebruikersgedrag (bijvoorbeeld muisbewegingen, klikken, scrollhoogte) op onze internetpagina's registreren en evalueren. Hotjar maakt hiervoor gebruik van cookies op eindapparaten van de gebruikers en kan gegevens van gebruikers, zoals browserinformatie, besturingssysteem en verblijfsduur op de site, geanonimiseerd opslaan. Meer over gegevensverwerking door Hotjar kunt u vinden op https://www.hotjar.com/privacy.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Hotjar, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, MT-SLM 1640 Sliema

  Opdrachtverwerker

  NEEN

  /


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Analyse van klantgedrag met betrekking tot website-optimalisatie

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 12 maanden

  edragsgerelateerde gegevens, zoals: Bezochte productpagina's, browsegedrag op de website, bezochte pagina's, ...

  Analyse van klantgedrag met betrekking tot website-optimalisatie

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 12 maanden

  13. Criteo

  Op onze pagina's wordt er voor marketingdoeleinden met behulp van de technologie van Criteo geanonimiseerde informatie vergaard over het surfgedrag van websitebezoekers en daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies en pixels. Criteo kan zo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven in de vorm van advertentiebanners, bij het bezoeken van andere websites. Hiervoor worden ook cookies van onze partnerwebsites ook door middel van pixels geplaatst. De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo vergaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren.

  U kunt meer te weten komen over Criteo's gegevensbeschermingsverklaring en richtlijnen voor gegevensbescherming in het algemeen op https://www.criteo.com/de/privacy/ [in het Duits] of https://www.criteo.com/privacy/ [in het Engels] (opt-out).

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Criteo GmbH, Lehel Carré, Gewuerzmuehlstrasse 11, 80538 Muenchen, Duitsland

  Verantwoordelijke

  NEEN

  /


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 13 maanden

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 13 maanden

  Gebruikers-ID, apparaat-ID

  Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 13 maanden

  14. Salesforce

  Voor klantenondersteuning maken we gebruik van de Customer Relationship Management-modules “Salesforce Marketing Cloud” en “Salesforce Service Cloud” van Salesforce.com, Inc. Salesforce Marketing Cloud is een beheersdienst voor elektronische communicatie met klanten. De gegevens worden in de Verenigde Staten verwerkt. Meer informatie over Salesforce Marketing Cloud en Salesforce Service Cloud en over welke gegevens er worden verwerkt kunt u vinden op https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/.

  Indien u uw uitdrukkelijke toestemming verleent, wordt voor marketingdoelen door deze technieken bovendien informatie verwerkt over het gedrag van gebruikers van websites, mobiele apps, e-mails, push-berichten, in-app berichten en overige vormen van communicatie. Hiervoor worden cookies en webpixels, alsmede de trackingservice iGoDigital gebruikt, wat onderdeel is van Salesforce. De verzamelde informatie wordt aan uw e-mailadres gekoppeld en met een eigen ID verbonden om clicks in deze communicatie ondubbelzinnig aan u te koppelen. Dit gebruiksprofiel dient om ons assortiment en onze diensten op uw interesses af te stemmen en ons reclameaanbod en onze communicatie voor u te verbeteren.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Aanmaken van profielen als onderdeel van het Salesforce-CRM-systeem

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, Producten op de verlanglijst

  • Het vinden van passende aanbevelingen voor producten of andere onderwerpen voor nieuwsbrieven, speciale mailings en andere berichten, zoals pushberichten of in-app messages
  • Verbeteren van de website en andere communicatie

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  Gebruikers-ID, apparaat-ID

  • Het vinden van passende aanbevelingen voor producten of andere onderwerpen voor nieuwsbrieven, speciale mailings en andere berichten, zoals pushberichten of in-app messages
  • Verbeteren van de website en andere communicatie

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  15. Facebook Custom Audiences & Smartly

  Wij maken in het kader van onze gebruiksgebaseerde online reclame gebruik van de dienst Custom Audiences van Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). Voor ons (als onderneming in de EU) is daarbij de verwerker ook Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

  In het kader van onze gebruiksgebaseerde online reclame via Custom Audiences leggen wij in de Facebook-advertentiemanager op basis van bepaalde kenmerken doelgroepen van gebruikers vast die binnen het Facebook-netwerk advertenties te zien krijgen. Deze gebruikers worden door Facebook gekozen aan de hand van de door hen vermelde profielinformatie alsmede overige, door het gebruik van Facebook verkregen gegevens. Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt en vervolgens op onze website terechtkomt, ontvangt Facebook via de op onze website ingebedde Facebook-pixel en ook de Facebook-conversion API de mededeling dat de gebruiker op de reclamebanner geklikt heeft. Hierbij wordt op basis van uw gebruiksgegevens principieel een niet-omkeerbaar en niet-persoonsgerelateerd controlegetal (hashcode) gegenereerd, dat voor analyse- en marketingdoelen aan Facebook wordt doorgegeven. Hierbij wordt een Facebook-cookie aangemaakt. Dit registreert informatie over uw activiteiten op onze website (bv. surfgedrag, bezochte subpagina's, etc.). Om de reclame geografisch af te stemmen wordt daarnaast uw IP-adres bewaard en gebruikt.

  Alternatief kunnen wij Facebook een lijst van klanten ter beschikking stellen waarop het e-mailadres vermeld is dat u bij uw registratie hebt opgegeven.

  De juridische grondslag voor de verwerking door ons is art. 6 lid 1 pt. a) EU-AVG.

  U kunt de gegeven toestemming te allen tijde voor toekomstige geldigheid herroepen door uw keuze bij de cookie-instellingen te wijzigen. Alternatief kunt u uw cookies (alle of alleen van deze website) wissen. De banner met de keuzemogelijkheden wordt dan opnieuw weergegeven.

  Indien u instemt met de beschreven verwerking van uw gegevens, heeft ook Facebook toegang tot uw gegevens. In het bijzonder is het mogelijk dat behalve Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ook Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, toegang tot uw gegevens heeft. Facebook Inc. bevindt zich in een derde land.

  Facebook stelt sinds 31 aug. 2020 online een "Addendum inzake de overdracht van EU-gegevens van Facebook" beschikbaar, waarmee de standaard-contractbepalingen geldig worden verklaard voor die gevallen waarin Facebook Ireland Limited gegevens uit de EU/EER als verwerker verwerkt en deze als onderverwerker aan Facebook Inc. doorgeeft.

  Nadere informatie over de dienst Custom Audiences van Facebook vindt u hier: https://nl-nl.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494.

  Ingelogde gebruikers kunnen de functie Facebook Custom Audiences deactiveren via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

  Houd er in dit verband rekening mee dat Facebook de door ons ter beschikking gestelde gegevens over uw gebruiksgedrag alsmede uw e-mailadres ook voor eigen doeleinden kan gebruiken. Op deze pagina hebt u de mogelijkheid om bij Facebook bezwaar te maken tegen deze targeting.

  Nadere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de mogelijkheden voor het instellen van de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het Gegevensbeleid van Facebook.

  Daarnaast maken wij gebruik van de tool Smartly.io. Deze tool is een service van Solutions Inc., Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Finland. Dit platform biedt een desktopomgeving op webbasis voor het aanmaken en beheren van Facebook- en Instagram-campagnes. Wij gebruiken Smartly voor het aanmaken en uitvoeren van reclamecampagnes van BestSecret op Facebook. Deze campagnes worden in Smartly aangemaakt en via de interface op Facebook gepubliceerd. De statistieken die Facebook hierbij ter analyse van de reclamecampagnes aanmaakt, krijgen wij ook in Smartly te zien. In het kader van het gebruik van deze tool hebben wij met Smartly een contract voor de verwerking conform artikel 28 EU-AVG gesloten, waarmee wij garanderen dat de voorschriften in de wetten op de gegevensbescherming worden nageleefd.

  Nadere informatie over gegevensbescherming bij gebruik van Smartly.io kunt u hier oproepen: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541578381755.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Facebook, Inc., 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA, 94025, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Hoogstens 12 maanden, thans 6 maanden

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Hoogstens 12 maanden, thans 6 maanden

  16. RTB House

  Op onze pagina's wordt er voor marketingdoeleinden met behulp van de technologie van RTB House SA geanonimiseerd informatie vergaard over het surfgedrag van websitebezoekers door het plaatsen van cookies en pixels. RTB House kan zo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven in de vorm van advertentiebanners, bij het bezoeken van andere websites. De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. De door RTB House vergaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren.

  U kunt meer te weten komen over de gegevensbeschermingsverklaring en de richtlijnen voor gegevensbescherming van RTB House op https://www.rtbhouse.com/privacy/ [in het Engels].

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  RTB House SA, Złota 61/101, PL-00-819 Warschau

  Auftragsverarbeiter

  NEEN

  /


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 13 maanden

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

  Advertentielevering voor klantensegmenten

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 13 maanden

  Gebruikers-ID, apparaat-ID<

  Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Verwijdering na hoogstens 13 maanden

  17. Fabric

  In onze mobiele applicaties op Android en iOS hebben we Fabric Crash Analytics geïntegreerd (https://fabric.io/kits/android/crashlytics) om crashes en niet-fatale crashes in de app te detecteren en te rapporteren. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties en stabiliteit van de applicatie te verbeteren. Met dat doel worden technische gegevens, zoals het id van het mobiele toestel, toesteltype, model, besturingssysteem en de locatie bij benadering van het mobiel toestel doorgestuurd om meer betrouwbare analyse toe te laten, bijvoorbeeld om te bepalen of het probleem specifiek is voor een bepaald toesteltype of voor meerdere toestellen.

  Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://fabric.io/terms.

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten


  Betrokken gegevenscategorie Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Technische gegevens, zoals: Gebruikt besturingssysteem, browsertype en -versie, apparaat (bv. telefoon, tablet, ...), datum en tijdstip van de websiteoproep, ...

  Beoordeling van klantgedrag

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Wissen binnen de 180 dagen

  Gedragsgerelateerde gegevens, zoals: Registratiedatum, bezochte productpagina's, bestelde producten, naam van bezochte website, ...

  Beoordeling van klantgedrag

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Wissen binnen de 180 dagen

  Gebruikers-ID, apparaat-ID

  Beoordeling van klantgedrag op verschillende apparaten/met verschillende browsers

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Wissen binnen de 180 dagen

  18. Firebase

  Voor onze apps gebruiken wij technologie van Google Firebase (Google Ierland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, "Google") met verschillende functionaliteiten. Firebase maakt gebruik van zogenaamde 'Instance ID's' om individuele instellingen van de mobiele app te onthouden. Aangezien elke Instance ID uniek is voor een mobiele app en het mobiele apparaat dat u gebruikt, kan Firebase specifieke gebeurtenissen binnen de mobiele app evalueren en erop reageren. De door de Instance ID gegenereerde informatie over uw gebruik van deze mobiele app op uw mobiele apparaat wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als het IP-adres wordt verzonden, garandeert Google dat het IP-adres onmiddellijk wordt geanonimiseerd.

  Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden van Firebase (https://firebase.google.com/terms/) en de privacyverklaring (https://firebase.google.com/support/privacy/).

  Naam van de aanbieder Type dienstverlener Gegevensoverdracht aan derde land Derde land

  Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

  Verwerker

  JA

  Verenigde Staten


  In detail worden de volgende functionaliteiten gebruikt:

  18.1 Firebase Remote Config

  Firebase Remote Config maakt de configuratie van app-instellingen mogelijk. Wij kunnen het gedrag en het uiterlijk van uw app op het apparaat van de gebruiker wijzigen zonder dat u deze volledig opnieuw vanuit de app store hoeft te installeren. Informatie over het werkingsprincipe van Remote Config vindt u hier.

  Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Opslagtijd

  Technische gegevens zoals: Het gebruikte besturingssysteem, type en versie van de browser, apparaat (smartphones, tablets of andere apparaten), datum en tijd van het gesprek...

  Optimalisatie van de app

  Artikel 6 lid 1, sub 1, punt a AVG

  Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

  Instance ID

  Optimalisatie van de app

  Artikel 6 lid 1, sub 1, punt a AVG

  Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

  18.2 Firebase Performance Monitoring

  Firebase Performance Monitoring stelt ons in staat om de prestaties van de app te volgen en te reageren op specifieke incidenten binnen de app. Meer informatie vindt u hier.

  Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Opslagtijd

  Technische gegevens zoals: het gebruikte besturingssysteem, type en versie van de browser, apparaat (smartphones, tablets of andere apparaten), datum en tijd van het gesprek...

  Optimalisatie van de app

  Artikel 6, lid 1,sub 1, punt a AVG

  Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

  Instance ID

  Optimalisatie van de app

  Artikel 6, lid 1,sub 1, punt a AVG

  Annulering na vervulling van het doel, uiterlijk 180 dagen na verzoek

  19. Pinterest Ads

  Daarnaast gebruiken wij de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Hiermee kunnen wij het gedrag van gebruikers volgen nadat die een Pinterest-advertentie hebben bekeken. Bovendien kunnen wij met behulp van de Pinterest-tags de conversieratio van een campagne meten. Zodoende kunnen wij met de Pinterest-tag de effectiviteit van een Pinterest-advertentie nagaan en toekomstige reclamecampagnes optimaliseren en aan de wensen van de gebruikers aanpassen. Wij kunnen de identiteit van de gebruiker niet via de verkregen gegevens achterhalen. De gegevens worden echter ook door Pinterest bewaard en kunnen aan het gebruikersprofiel worden gekoppeld en voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Nadere informatie over gegevensbescherming vindt u op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

  Categorie gegevens Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Bewaar-period

  Technische gegevens, zoals: informatie over het apparaat, gebruikt besturingssysteem, kenmerk van het apparaat, datum en tijdstip van de oproep

  Doorgeven van advertenties aan klantsegmenten

  Art. 6 lid 1 sub a AVG

  Max. 12 maanden

  Gegevens m.b.t. het gedrag, zoals: registratiedatum, bekeken producten, bestelde producten, naam van de opgeroepen website

  Doorgeven van advertenties aan klantsegmenten

  Art. 6 lid 1 sub a AVG

  Max. 12 maanden

  20. Teads True Visits

  Wij gebruiken Teads True Visits (Teads Deutschland GmbH, Poststrasse 6, 20354 Hamburg, Duitsland) om het gedrag van onze gebruikers te volgen. Het geïnstalleerde Teads-pixel verzendt telkens wanneer een gebruiker onze website bezoekt, een signaal. Daarop kan Teads bevestigen of het deze gebruiker al kent of niet. Wanneer de gebruiker al bij Teads bekend is, wordt deze door onze campagne uitgesloten. Wanneer de gebruiker niet bij Teads bekend is, doet Teads niets, aangezien het pixel alleen gebruikers uitsluit bij wie de Teads-cookie al op hun terminal staat en die dus met de tracking hebben ingestemd. Het enige doel van dit pixel is om te analyseren of de Teads-cookie al op het apparaat van de gebruiker geïnstalleerd is. Als dit het geval is, zal de Teads-cookie daarop de Teads-gebruiker die onze website heeft bezocht identificeren, en hem uitsluiten van onze campagne.

  Het Teads-pixel biedt toegang tot de volgende informatie en technische eigenschappen van het apparaat: actuele URL, auctid parameter (optionele parameter die Teads via de doel-URL verzendt), apparaat, browser en besturingssysteem. Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats. Het pixel wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of door te geven. Teads verspreidt de True Visits-campagne via zijn eigen cookie-pool en fungeert als de gegevensverwerker die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de dienst Teads True Visits. De cookies worden na toestemming op websites van het publisher network van Teads geplaatst; deze toestemming kan te allen tijde door Teads worden aangetoond. De gegevens worden alleen geëvalueerd wanneer een cookie van deze strekking al vóór het bezoek aan de website bij de gebruiker aanwezig is. Meer informatie over gegevensbescherming door Teads vindt u via deze link: https://www.teads.com/privacy-policy/.

  21. Socialbakers

  Bovendien maken wij gebruik van Socialbakers, een service van Emplifi Czech Republic a.s., Pod Všemi svatými 17, Pilsen, Tsjechië. Socialbakers is een social media-management- en marketingsysteem (Social Suite Platform) dat wij toepassen voor marktobservatie-, reclame- en marketingdoeleinden.

  Socialbakers stelt ons daarbij in staat om de activiteiten op onze social media-kanalen en websites te observeren, te analyseren, te evalueren en op deze basis met op gegevens gebaseerde adviezen tot op de doelgroep nauwkeurige marketingmaatregelen uit te voeren. Hiervoor koppelen wij Socialbakers met onze social media-platformen of websites die gebruikmaken van Google Analytics. Daarbij registreert en verwerkt Socialbakers alleen die persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze social media-kanalen en websites conform de gegevensbescherming van uw verzamelen. Informatie hierover treft u aan in onze aanwijzingen betreffende gegevensbescherming/hulpmiddelen voor toestemmingsmanagement in ons aanbod.

  In het kader van het gebruik van het hulpmiddel hebben wij met Socialbakers een contract voor de opdrachtverwerking gesloten cfm. Art. 28 AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Socialbakers kunt u oproepen onder: https://www.socialbakers.com/privacy-policy.

  22. AWIN

  BestSecret maakt gebruik van het affiliate-marketingnetwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland. Dit bestaat behalve uit AWIN AG als netwerkbeheerder uit advertisers (reclamemakers) en publishers (websitebeheerders). BestSecret gebruikt het systeem als advertiser. Affiliate marketing is een verkoopvorm op internetbasis waarmee commerciële gebruikers van websites, de advertisers, reclame die meestal via klik- of verkoopprovisie vergoed wordt, kunnen laten verschijnen op websites van derden, d.w.z. bij verkooppartners (affiliates resp. publishers). De advertiser stelt via het affiliate-netwerk een reclamemiddel, d.w.z. een reclamebanner of andere geschikte middelen ter beschikking, dat vervolgens door publishers op hun eigen websites kan worden ingebed of als advertentie gebruikt.

  Voor het beschikbaar stellen van tracking-diensten en t.b.v. documentatie van transacties (bv. van leads en sales) bewaart AWIN cookies op terminals van gebruikers die websites of andere online faciliteiten van de publisher bezoeken of gebruiken. Doel hiervan is om het succes van de plaatsing van de reclamemiddelen te meten en de vergoeding in het kader van het netwerk te regelen. Met de cookie wordt een unieke, naar de individuele gebruiker te herleiden cijferreeks opgeslagen waarmee het partnerprogramma van een advertiser, de publisher en het tijdstip van de handeling van de gebruiker (click of view) gedocumenteerd worden. Hierbij wint AWIN ook informatie in over de terminal van waaruit een transactie is uitgevoerd, zoals het besturingssysteem en de gebruikte browser.

  Het inwinnen en opslaan van gegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG. Deze kan te allen tijde met toekomstige werking worden herroepen. U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen middels de bijbehorende instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Daarnaast kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere software worden gewist.

  De deelname als advertiser aan het affiliate-marketingnetwerk AWIN door BestSecret vindt conform art. 26 EU-AVG plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met AWIN AG. Hiervan is sprake wanneer twee of meer verantwoordelijken gezamenlijk het doel en de middelen van de verwerking vastleggen. Wij hebben met AWIN een contract over deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ('joint controller agreement') en hebben zo de verdeling van verantwoordelijkheden voor plichten conform de EU-AVG geregeld, in het bijzonder met het oog op de behartiging van uw rechten als betrokkene (art. 12 t/m 23 EU-AVG) en met betrekking tot de informatieplichten (art. 13, 14 EU-AVG). Ongeacht de details van de overeenkomst betreffende de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u uw rechten conform de EU-AVG bij en jegens elk van de verantwoordelijken, dus ook tegenover ons, geldend maken zoals hieronder onder 'Uw rechten' wordt beschreven. Essentiële informatie over de contractuele regelingen voor de organisatie van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ontvangt u van ons op aanvraag via [email protected]

  Nadere informatie over gegevensverwerking in het affiliate-marketingnetwerk AWIN vindt u hier: https://www.awin.com/nl/juridisch. De privacyrichtlijn van AWIN vindt u hier: https://www.awin.com/nl/privacy.

  23. Affiliate pixels

  Wij doen aan 'affiliate marketing', wat betekent dat wij verschillende verkooppartners (zgn. 'affiliates') reclamemiddelen ter beschikking stellen, die de affiliate op zijn websites of andere kanalen gebruikt. De affiliate ontvangt hiervoor een vergoeding die aan de hand van clickrates, lidmaatschappen en/of aankopen wordt berekend. Voor het berekenen van de vergoeding wordt een pixel gebruikt.

  Hierbij worden de volgende gegevens doorgegeven:

  Gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrond van de verwerking Bewaartermijn

  Clickrate, aantal nieuwe lidmaatschappen, aankopen, user identifiers en andere relevante gegevens

  Affiliate marketing

  Artikel 6, lid. 1, sub 1, punt. a, AVG

  Worden na wegvallen van het doel gewist

  24. Nieuwsbrief

  Wanneer u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief, gaat u akkoord met het regelmatig ontvangen van informatie over verkoopacties, aanbevelingen voor producten, coupons en uw vipstatus bij Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland.

  De informatie kan worden verzonden door Best Secret GmbH.

  Om de nieuwsbrief te versturen maakt BestSecret bovendien gebruik van de dienst Salesforce Marketing Cloud, die word geëxploiteerd door salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS.

  Om onze nieuwsbrief in de toekomst nog interessanter voor u te maken, worden er in onze nieuwsbrief standaard-technologieën gebruikt, zoals cookies of tracking pixels. Wij evalueren uw clicks in nieuwsbrieven met behulp van zogenaamde trackingpixels, d.w.z. onzichtbare beeldbestanden, alsmede gepersonaliseerde en ingebedde links (link wrapping). Ze worden toegewezen aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een eigen ID, om uw kliks in de nieuwsbrief zonder twijfel met u in verband te kunnen brengen. Het gebruikersprofiel wordt gebruikt om ons aanbod en onze diensten op uw interesses af te stemmen (artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG). Hierbij houden wij rekening met uw cookie-instellingen.

  Verder gebruiken wij bepaalde gegevens (bv. geslacht, postcode, vipstatus) om onze nieuwsbrief in overeenkomst hiermee te segmenteren resp. te personaliseren. Rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 , sub 1, punt f volgens EU-AVG.

  U kunt de frequentie of de inhoud van de nieuwsbrief wijzigen in de instellingen van uw nieuwsbrief.

  Instemmen met ontvangen van de nieuwsbrief gebeurt op vrijwillige basis en kan te allen tijde worden herroepen. U kunt herroepen onder instellingen in uw klantaccount en uiteraard ook via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

  De volgende gegevens worden verwerkt om de nieuwsbrief te kunnen verzenden:

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Niet nodig

  Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland

  Verantwoordelijke

  NEEN

  /

  Salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten


  Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Persoonsgegevens, zoals: E-mailadres, aanhefvorm, voornaam, achternaam, geslacht

  Nieuwsbrieflevering

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  Confirmation of newsletter delivery, time of confirmation, newsletter preferences

  Nieuwsbrieflevering

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  Herroeping van bevestiging

  Bewijs van herroeping

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Drie jaar na intrekken van de instemming resp. wissen van het account

  Gedragsgerelateerde gegevens zoals: openings- en clickrate

  Analyse van het gedrag van de gebruiker resp. maken van gepersonaliseerde reclame

  Art. 6 lid 1, sub 1, punt a EU-AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  Persoonsgegevens zoals: geslacht, postcode of aankopen

  segmentering resp. personalisering

  Art. 6 lid 1, sub 1, punt f EU-AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  25. Directe reclame zonder aankondiging

  Als wij uw e-mailadres of postadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u per e-mail of per post regelmatig aanbiedingen voor producten uit ons assortiment te sturen. Daarnaast maken wij voor reclame per post via de Marketing Cloud van Salesforce gebruik van de dienstverlener Optilyz, Neue Schoenhauser Str. 19, 10178 Berlijn, Duitsland. Deze directe reclame kan worden gesegmenteerd aan de hand van demografische gegevens zoals postcode of vipstatus.

  U kunt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor direct marketing bezwaar maken via een link in de reclamemail, of tegen het gebruik van uw postadres met een e-mail aan [email protected]

  Naam van de aanbieder Soort dienstverlener Gegevensoverdracht naar derde land Derde land

  Salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, California, CA, 94105, VS

  Opdrachtverwerker

  JA

  Verenigde Staten

  Optilyz GmbH, Neue Schoenhauser Str. 19, 10178 Berlijn, Duitsland

  Opdrachtverwerker

  NEEN

  /


  Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Persoonsgegevens, zoals: E-mailadres, aanhefvorm, voornaam, achternaam, geslacht

  Directe reclame

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

  Tot bezwaaraantekening

  Demografische gegevens zoals: postcode, laatste aankoop of vipstatus

  Verzending van marketingactie/personalisering

  Art. 6 lid 1 punt f EU-AVG

  Tot bezwaaraantekening

  bezwaaraantekening

  Bewijs van bezwaar

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

  Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

  26. Pushberichten, in-app messages en inbox-messages in de app

  26.1 Pushberichten

  In onze app kunt u toestemming geven voor het ontvangen van pushberichten. Pushberichten zijn regelmatig op uw beeldscherm verschijnende mededelingen over uw lidmaatschap, verkoopacties en de nieuwste trends. U kunt deze mededelingen op ieder moment in de app-instellingen van uw mobiele telefoon in- en uitschakelen en zo uw toestemming geven resp. intrekken. Indien u zich op pushberichten abonneert, wordt de apparaat-ID van uw mobiele telefoon doorgegeven aan de dienst die de pushfunctie voor uw besturingssysteem ter beschikking stelt (bij Android: Google Cloud Messaging; bij iOS: Apple Push Notification Service). Vervolgens wordt een zgn. identifier ('push notification identifier') aangemaakt, die voor de verdere communicatie met de push-server van BestSecret wordt gebruikt. Met deze identifier kan de gebruiker niet worden geïdentificeerd. Voor het verzenden van de berichten maakt BestSecret gebruik van de dienst Salesforce Marketing Cloud, die wordt aangeboden door het bedrijf Salesforce.com Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, Californië, CA 94105, VS.

  Verder gebruiken wij bepaalde gegevens (bv. geslacht, postcode, aankopen) om onze pushberichten en in-app messages in overeenkomst hiermee te segmenteren resp. te personaliseren. Rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 volgens EU-AVG.

  Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Bewaarperiode

  Push notifications identifier

  Verzending van het pushbericht

  Art. 6 lid 1 punt f EU-AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  Persoonsgegevens zoals: voornaam, achternaam of geslacht, vipstatus of coupons

  Aanmaak van het pushbericht

  Art. 6 lid 1 punt f EU-AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  26.2 In-app- en inbox-messages

  Verder maken wij in onze app gebruik van in-app- en inbox-messages. Deze berichten geven u binnen de app informatie over verkoopacties, coupons of uw vipstatus. Voor het verzenden van de berichten maakt BestSecret gebruik van de dienst Salesforce Marketing Cloud, die wordt aangeboden door het bedrijf Salesforce.com Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, Californië, CA 94105, VS.

  Verder gebruiken wij in het kader van deze in-app- en inbox-messages bepaalde gegevens (bv. geslacht, postcode, aankopen) om onze pushberichten en in-app messages in overeenkomst hiermee te segmenteren resp. te personaliseren. Rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 volgens EU-AVG.

  Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Bewaarperiode

  Apparaat-ID en app-ID

  Aanmaken van de in-app message

  Art. 6 lid 1 punt f EU-AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  Persoonsgegevens zoals: voornaam, achternaam of geslacht, vipstatus of coupons

  Aanmaken van de in-app message

  Art. 6 lid 1 punt f EU-AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  26.3 Tracking bij pushberichten, in-app messages en inbox-messages

  Om onze pushberichten, in-app messages en inbox-messages in de toekomst nog interessanter voor te maken evalueren wij de links die u geopend of waarop u geklikt heeft alsmede de verblijfsduur, o.a. met behulp van gepersonaliseerde en ingebedde links (link wrapping). De verzamelde bestanden worden dan aan uw abonnee-ID gekoppeld. Het gebruiksprofiel dient om ons assortiment en onze diensten af te stemmen op uw interesses. Dit gebeurt alleen wanneer u ons in het kader van de cookie-opt-ins uw toestemming conform Art 6 lid punt a EU-AVG hebt gegeven.

  Betreffende gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag van de verwerking Bewaarperiode

  Gedragsgerelateerde gegevens zoals: openings- en clickrate, verblijfsduur

  Analyse van het gedrag van de gebruiker

  Art. 6 lid 1 punt f EU-AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  27. Gebruik van gegevens voor feedback van klanten

  Voor het uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes maken wij gebruik van de diensten van Zenloop (Zenloop GmbH, Brunnenstr. 196, 10119 Berlijn, Duitsland) en Qualtrics (Qualtrics LLC, 333 River Park Drive, Provo, Utah 84604, VS). Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG. Hierbij worden enquête- en contactgegevens verwerkt. De verzamelde gegevens worden niet onder uw naam of e-mailadres, maar alleen geanonimiseerd aan de hand van uw klantnummer verwerkt. Nadat de gegevensanalyse is uitgevoerd, wordt het klantnummer uit de gegevensset gewist, zodat wij alleen in geanonimiseerde vorm over de gegevens beschikken. Met Qualtrics verwerken wij ook gegevens die wij daarvoor van Salesforce hebben ontvangen indien u met de verwerking van uw gegevens door Salesforce hebt ingestemd. De verwerking van de gegevens in het kader van Qualtrics en Zenloop vindt plaats in Europa. Meer informatie over verwerking van gegevens door Zenloop en Qualtrics kunt u vinden in de privacyrichtlijn van Zenloop (https://www.zenloop.com/de/legal/privacy), alsmede in de privacyrichtlijn van Qualtrics (https://www.qualtrics.com/privacy-statement/). Mocht u voor deelname aan de klantfeedback gekozen hebben maar dit niet langer wensen, dan kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking (middels contact met ons of via de link in de e-mail).

  Gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrond van de verwerking Bewaartermijn

  Enquêtegegevens, contactgegevens

  Uitvoeren en evalueren van enquêtes naar klanttevredenheid

  Art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG

  Wissen na wegvallen van het doel

  Technische gegevens zoals apparaatinformatie, gebruikt besturingssysteem, apparaat-ID, type en versie van de browser, datum en tijd van de oproep

  Uitvoeren en evalueren van enquêtes naar klanttevredenheid

  Art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG

  Wissen na wegvallen van het doel

  Demografische gegevens zoals: postcode, geslacht of taal

  Uitvoeren en evalueren van enquêtes naar klanttevredenheid

  Art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG

  Wissen na wegvallen van het doel

  Bestel- en omzetgeschiedenis of vipstatus

  Uitvoeren en evalueren van enquêtes naar klanttevredenheid

  Art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG

  Wissen na wegvallen van het doel


  28. Verzendingsstatusmelding

  In het kader van uw bestelling hebt u de mogelijkheid om toestemming te verlenen voor het doorgeven van uw e-mailadres en telefoonnummer aan de desbetreffende verzendingspartner, opdat de verzendingspartner u op de hoogte kan brengen van de verzendingsstatus.

  Verlenen van toestemming is vrijwillig en de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Hiervoor is het voldoende om het vinkje bij de optie “Leveringsopvolging” op het menu My BestSecret onder Wachtwoord en contactgegevens / persoonlijke instellingen weg te halen.

  Betrokken gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking Opslagduur

  Persoonsgegevens, zoals: e-mailadres, telefoonnummer

  Doorgeven aan de verzendingspartner om levering te kunnen volgen

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Tot herroeping

  Tijdstip van verlenen van toestemming

  Opvolgen op levering

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Drie jaar na herroeping

  Tijdstip van herroeping

  Bewijs van herroeping

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt a, AVG

  Drie jaar na herroeping

  29. Vrienden uitnodigen

  Wij bieden u de mogelijkheid om onze website aan geïnteresseerden aan te bevelen. Ga daarvoor naar het submenu 'Vrienden uitnodigen'. Door op de knop "Vrienden uitnodigen" te klikken ontvangt u een exclusieve uitnodigingslink, die u via sociale media of e-mail kunt versturen.

  Daarnaast slaan we persoonsgebonden gegevens op van de persoon die u heeft aanbevolen. Als gesloten Shopping Community nemen we alleen leden op die zijn aanbevolen door bestaande leden. Het opslaan dient voor de verificatie en traceerbaarheid en vindt plaats vóór de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

  Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Persoonsgegevens uitgenodigde persoon, zoals: E-mailadres, uitnodigingsbericht, tijd van uitnodiging

  Implementatie van de lidmaatschaps-overeenkomst

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt. b AVG

  Verwijdering na verstrijken van de doelstelling, uiterlijk 90 dagen na beëindiging van het lidmaatschap

  Persoonsgebonden gegevens van de uitgenodigde: Voornaam, Achternaam, e-mail

  Implementatie van de lidmaatschaps-overeenkomst

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt. b AVG

  Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

  30. Wachtlijst

  Omdat wij een gesloten shopping community zijn en helaas maar een beperkt aantal leden kunnen opnemen, bieden wij geïnteresseerden de mogelijkheid om zich op een wachtlijst te laten plaatsen. Dit is mogelijk wanneer een lid iemand een uitnodiging stuurt, maar het lid geen recht meer heeft om anderen uit te nodigen.

  Ten behoeve van de wachtlijst slaan wij de onderstaande gegevens op:

  Gegevens Doel van de verwerking Rechtsgrond voor de verwerking Bewaarduur

  Persoonsgegevens van de uitgenodigde persoon, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en tijdstip van registratie en bevestiging

  Maatregel voor het lidmaatschap (voorafgaand aan het contract)

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt. b, AVG

  Verwijdering na wegvallen van het doel, uiterlijk 30 dagen na het afwijzen of niet-bevestigen door BestSecret van de uitnodiging

  30. Gegevensverzameling in het kader van stimuleringsprogramma's van de VIP Club

  In het kader van de lidmaatschap bij BestSecret bestaat de mogelijkheid om aan onze stimuleringsprogramma van de VIP Club deel te nemen.

  Hiervoor slaan we de volgende gegevens op:

  Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Bewaartijd

  Persoonsgebonden gegevens van de uitgenodigde(n): Voornaam, Achternaam, e-mail

  Uitvoering van het stimuleringsprogramma van de VIP Club

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b AVG

  Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

  Persoonsgebonden gegevens zoals: bestellingen, omruilen van de genodigden

  Uitvoering van het stimuleringsprogramma van de VIP Club

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b AVG

  Verwijdering na stopzetting doel, ten laatste 90 dagen na beëindiging van de lidmaatschap

  32. Kansspelen

  Bij kansspelen maken wij gebruik van uw gegevens om u te informeren wanneer er een prijs is gevallen en om onze aanbiedingen te adverteren. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in onze deelnamevoorwaarden van het desbetreffende kansspel.

  Gegevens Doel van verwerken Rechtsgrondslag voor verwerken Opslagduur

  Persoonsgegevens de winnaar, zoals: Voornaam, achternaam, e-mailadres, adres en contactgegevens voor sociale media

  Houden van de competitie, kennisgeving aan winnaar(s), afleveren van prijzen indien gewonnen

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG

  Verwijdering na verstrijken van doelstelling

  33. Kredietwaardigheidscontrole

  Om u de best mogelijke betaalmogelijkheden te kunnen aanbieden, moeten wij u en ons tegen misbruik beschermen. Daarom geven wij, afhankelijk van het soort betaling, de persoonsgegevens die nodig zijn voor een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole (voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over het bedrag van de vordering en de vervaldatum van de vordering) door aan onze betaaldienstverlener. Dat doorgeven wordt gedaan met het oog op de verwerking van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b, AVG) en op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen van misbruik en wanbetaling, omdat wij de goederen vooraf leveren (artikel 6, lid 1, sub f, AVG).

  De kans op wanbetaling wordt beoordeeld aan de hand van een wiskundig-statistisch proces. Onze betaaldienstverlener gebruikt deze informatie om een afgewogen beslissing te nemen met betrekking tot de aan u beschikbaar te stellen betalingsopties.

  Gedurende het betaalproces wordt u alvorens uw persoonsgegevens worden doorgegeven erover geïnformeerd dat en welke gegevens zullen worden doorgegeven en kunt u het proces zo nodig afbreken.

  Bovendien zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeveiligingsinformatie van de betaaldienstverlener van kracht. Mocht u meer informatie willen hebben over onze betaaldienstverlener, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected].

  34. Naleven van douanebepalingen

  Op grond van verschillende EU-verordeningen (2580/2001/EG, 881/2002/EG en 753/2011/EG) en andere wettelijke vereisten zijn wij als bedrijf verplicht om te controleren of de gegevens van onze klanten op openbare export- en embargolijsten voorkomen, alvorens een verkoopovereenkomst te sluiten. Wij voeren die controle uit, omdat wij een overheersend, rechtmatig belang hebben in het naleven van de wettelijke bepalingen en ons moeten beschermen tegen het opgelegd krijgen van sancties en boetes (artikel 6, lid 1, punt c, AVG). Wij voeren de controle pas uit, nadat u goederen definitief met een betalingsverplichting op onze website hebt besteld. Alleen de volgende gegevens worden gecontroleerd: voornaam, naam en adres. Na de controle worden de gegevens terstond weer gewist.

  35. Verwerking van gegevens op onze carrièresite

  Op onze carrièrepagina's informeren wij u over vacatures bij de BestSecret Groep. Meer informatie over de verwerking van gegevens op de carrièresite vindt u hier.

  36. Gegevensverwerking in het kader van het Ambassador-programma

  Het Ambassador-programma van BestSecret is gericht op iedereen die enthousiast is over ons merk en dit samen met ons wil promoten. Onze merkambassadeurs inspireren onze community en verdienen via het Ambassador-programma tegelijkertijd geld. Voor deelname aan het Ambassador-programma is allereerst een succesvolle sollicitatie vereist. In het kader van het sollicitatieproces verwerken wij uw contactgegevens en controleren we of uw blog resp. sociale-mediakanaal aan onze normen voldoet. Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens bij het sollicitatieproces is art. 6, lid 1, pt. b EU-AVG. Indien de sollicitant in het Ambassador-programma wordt opgenomen, worden daarnaast op basis van art. 6, lid 1, pt. b EU-AVG afrekenings- en betaalgegevens, alsmede de nodige informatie ter berekening van de provisie verwerkt.

  Gegevenscategorie Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor verwerken Bewaartermijn

  Informatie over uw social mediakanaal

  Sollicitatie/uitvoering van het Ambassador-programma

  Art. 6, lid 1, pt. b EU-AVG

  Worden na wegvallen van het doel resp. vervallen van de wettelijke bewaarplicht gewist

  Contact- en communicatie-gegevens

  Sollicitatie/uitvoering van het Ambassador-programma

  Art. 6, lid 1, pt. b EU-AVG

  Worden na wegvallen van het doel resp. vervallen van de wettelijke bewaarplicht gewist

  Afrekenings- en betaalgegevens

  Uitvoering van het Ambassador-programma

  Art. 6, lid 1, pt. b EU-AVG

  Worden na wegvallen van het doel resp. vervallen van de wettelijke bewaarplicht gewist

  Provisie op aankopen van geworven personen en daaruit voortvloeiende provisies

  Uitvoering van het Ambassador-programma

  Art. 6, lid 1, pt. b EU-AVG

  Worden na wegvallen van het doel resp. vervallen van de wettelijke bewaarplicht gewist

  Gegevens voor reclamecampagnes, zoals afbeeldingen en naam

  Uitvoering van het Ambassador-programma

  Art. 6, lid 1, pt. b EU-AVGp>

  Worden na wegvallen van het doel resp. vervallen van de wettelijke bewaarplicht gewist

  37. Doorgeven van gegevens

  37.1 Doorgeven van gegevens binnen de Groep

  Best Secret GmbH maakt deel uit van de BestSecret Groep. Het is absoluut noodzakelijk dat er regelmatig gegevens worden uitgewisseld tussen de filialen. Uitwisselen van gegevens is absoluut vereist voor lidmaatschap van BestSecret en uitvoeren van de overeenkomst. Voor uitvoeren van de overeenkomst worden gegevens uitgewisseld in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG. De volgende maatschappijen van de BestSecret Groep kunnen toegang hebben tot uw gegevens in het kader van de groepsbrede samenwerking:

  Verantwoordelijke voor de verwerking Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor verwerken

  Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland

  Implementatie van het lidmaatschap alsmede exploitatie en terbeschikkingstelling van de BestSecret Online Shop.

  Handhaving en verdediging van rechtsvorderingen, beveiligingsafdeling, betalingsverwerking, aansluiting S&B-klantenkaart op BestSecret, deelname aan S&B-bonusprogramma.

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

  Schustermann & Borenstein Logistik GmbH, Parsdorfer Strasse 13, 85586 Poing, Duitsland

  Verzending van pakketten en verwerking van retourzendingen

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

  Schustermann & Borenstein Wien GmbH, Berggasse 16, A-1090 Wenen

  Aansluiten van de S&B-klantenkaart, deelname aan het S&B-bonusprogramma

  Artikel 6, lid 1, sub 1, punt b, AVG

  37.2 Doorgifte aan verwerkers

  Naast de hierboven uitdrukkelijk genoemde dienstverleners maken wij gebruik van andere dienstverleners als contractverwerkers. Indien nodig verwerken zij persoonsgegevens. De dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Zij verwerken de gegevens uitsluitend volgens onze instructies. Hiertoe behoren dienstverleners zoals IT-serviceproviders, marketingserviceproviders of serviceproviders voor klantenondersteuning.

  37.3 Doorgave aan derden

  Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van de overeenkomst of voor facturatie of indien u tevoren toestemming hebt verleend. Ons bedrijf verkoopt geen klantinformatie. Gegevens worden alleen maar doorgegeven binnen het kader van de vermelde doeleinden.

  Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de vermelde doeleinden.

  Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, indien

  1. u daar uitdrukkelijk toestemming hebt verleend,
  2. doorgeven noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger, bescherming vereisend belang hebt om uw gegevens niet openbaar te maken,
  3. er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, en
  4. het wettelijk is toegestaan en nodig is om de contractuele overeenkomsten met u af te wikkelen.

  Mogelijke ontvangers kunnen adviseurs, accountants, advocaten, rechtbanken of autoriteiten zijn.

  38. Onderrichting met betrekking tot betrokkenenrechten

  Elke betrokkene heeft recht op informatie uit hoofde van artikel 15, AVG, recht op rectificatie uit hoofde van artikel 16, AVG, recht op verwijdering uit hoofde van artikel 17, AVG, het recht op beperken van verwerken uit hoofde van artikel 18, AVG, recht op bezwaar aantekenen uit hoofde van artikel 21, AVG, en recht op overdraagbaarheid van gegevens uit hoofde van artikel 20, AVG. Ten aanzien van het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de bepalingen van §§ 34 en 35, BDSG (Bundesdatenschutzgesetz [Bondsgegevensbeschermingswet]) respectievelijke de desbetreffende nationale voorschriften van kracht.

  39. Onderrichting met betrekking tot aantekenen van bezwaar

  U hebt ook het recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over het verwerken door ons van uw persoonsgegevens.

  40. Onderrichting met betrekking tot intrekken van toestemming

  Verleende toestemming voor verwerken van persoonsgegevens kunt u te allen tijde bij ons intrekken. Dat geldt ook voor het intrekken van toestemmingen, die ons zowel voor het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming als voor 25 mei 2018 zijn verleend. Houd er rekening mee, dat intrekken slecht voor de toekomst geldt. Het heeft geen invloed op verwerkingen, die vóór het intrekken hebben plaatsgevonden.

  41. Recht in geval van gegevensverwerking voor het sturen van gerichte reclame

  Op basis van artikel 21, lid 2, AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van op u betrekking hebbende persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen verwerken met sturen van gerichte reclame als doel, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerken. Houd er rekening mee, dat intrekken slechts voor de toekomst geldt. Het heeft geen invloed op verwerkingen, die vóór het intrekken hebben plaatsgevonden.

  42. Aanwijzing met betrekking tot recht op bezwaar aantekenen bij afwegen van belangen

  Als wij het verwerken van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u er bezwaar tegen aantekenen. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons beschreven zouden moeten verwerken. Wanneer u een met redenen omkleed bezwaar aantekent, dan onderzoeken wij de situatie en zullen dan stoppen met verwerken of de manier aanpassen respectievelijk zullen wij onze stringent gerechtvaardigde gronden toelichten.

  43. Links naar andere websites

  Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Wij wijzen erop, dat deze gegevensbeschermingsverklaring uitsluitend betrekking heeft op de websites van www.BestSecret.nl. Wij hebben er geen invloed op en controleren niet of andere aanbieders zich aan de van kracht zijnde gegevensbeschermingsbepalingen houden.

  44. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.