Wettelijk

Als PDF opslaan

(geldig vanaf december 2023)

Inhoud

Preambule:

A. Algemene bepalingen

B. Bijzondere bepalingen voor de online shop

Preambule

Door zich aan te melden bij BestSecret verklaart het lid akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden van Best Secret GmbH (hierna: "BestSecret"). Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in deze tekst de mannelijke vorm. Natuurlijk worden alle geslachten in gelijke mate bedoeld.

A. Algemene bepalingen

DEEL 1 ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden ("AV") regelen de relaties tussen BestSecret en de leden.

  1. (a) bij het gebruik van de website op www.bestsecret.nl (hierna de "Website") of de BestSecret app voor mobiele eindapparaten (hierna de "App") en

  2. (b) de verkoop van goederen (hierna "goederen") door BestSecret via de Website of de App

  3. (lit. a) tot en met b) samen: BestSecret-diensten)

 2. Door je te registreren op de website of in de app ga je akkoord met de AV. Als je niet akkoord gaat met de AV, mag je de BestSecret-diensten niet gebruiken.

  Op zakelijke relaties met BestSecret zijn uitsluitend deze AV van toepassing.

 3. De huidige versie van de AV kan worden gedownload en uitgeprint op www.bestsecret.nl/terms.htm

 4. BestSecret heeft het recht om deze AV te wijzigen in overeenstemming met artikel 7.

 5. BestSecret vereist dat gebruikers deze AV lezen voordat ze de Website/App gebruiken of goederen bestellen. Als je delen van deze AV niet begrijpt, neem dan contact op met BestSecret onder ser om ze aan je te laten uitleggen.

SECTIE 2 GEGEVENSBESCHERMING

Het beschermen van je privacy is onze hoogste prioriteit. Je kunt ons privacybeleid lezen op lezen www.bestsecret.nl/data_protection.htm om te zien welke gegevens BestSecret van je verzamelt en hoe deze worden verwerkt.

SECTIE 3 LIDMAATSCHAP

 1. Alleen leden hebben toegang tot deze online shop.

 2. De eerste vereiste om lid te worden is een aanbeveling.

 3. Alleen consumenten die volledig juridisch bekwaam zijn, kunnen lid worden.

 4. Je kunt je alleen online registreren.

 5. Je wordt pas lid als BestSecret je lidmaatschapsaanvraag accepteert.

 6. BestSecret is niet verplicht om nieuwe leden te accepteren.

 7. Elk Lid ontvangt een BestSecret-account ("account").

 8. Elke natuurlijke persoon mag maar één account hebben

 9. Lidmaatschap is niet overdraagbaar

 10. Lidmaatschap is gratis

 11. Het lid verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met deze AV. Inloggegevens moeten geheim worden gehouden. Indien hij vermoedt dat een derde zijn inloggegevens gebruikt, is het lid verplicht BestSecret hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zijn wachtwoord te wijzigen.

SECTIE 4 DUUR EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.

 2. Het lid en BestSecret hebben het recht om het lidmaatschap op elk gewenst moment, zonder opgaaf van redenen en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opzeggingen door het lid kunnen naar de klantenservice op https://help.bestsecret.nl/s/contactsupport worden gestuurd. Meer informatie vind je heir.

 3. Als een lid een jaar of langer geen goederen bestelt via zijn account, kan BestSecret het account deactiveren. BestSecret zal het lid een redelijke tijd voor de deactivering per e-mail op de hoogte stellen en het lid de mogelijkheid geven om de deactivering te voorkomen. In het bijzonder als het lid tot de deactiveringsdatum goederen via het account bestelt, kan BestSecret ervan afzien het account te deactiveren. Zelfs na deactivering van een account kan een lidmaatschap opnieuw worden verkregen; Deel A Clausule 3 is dan van overeenkomstige toepassing.

 4. Als het lid deze AV of een contractuele verplichting schendt, heeft BestSecret het recht om het lidmaatschap zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 5. Beëindiging heeft geen effect op bestellingen die al zijn geplaatst. Eventuele herroepings- en annuleringsrechten van het lid blijven onaangetast door de opzegging. Nadat de opzegging van kracht is geworden, kunnen facturen en contractuele documenten alleen nog per geval en met duidelijke identificatie van de account of het lid via de klantenservice worden verstrekt.

 6. Indien een lid bezwaar maakt tegen de AV of delen daarvan, eindigt zijn lidmaatschap automatisch wanneer het bezwaar is ontvangen door BestSecret, nadat BestSecret op de hoogte is gesteld van de op handen zijnde beëindiging en er een redelijke periode is verstreken tussen bezwaar en beëindiging

5.1 Algemene informatie

 1. BestSecret beloont vooral trouwe leden door de VIP-club aan te bieden. Leden kunnen punten verdienen op basis van bepaalde activiteiten. Leden kunnen de Silver, Gold of Diamond status bereiken, afhankelijk van het aantal punten dat ze hebben. Je kunt lezen wat je moet doen om de gewenste status te bereiken en wat de respectieve voordelen zijn in het Helpcenter onder het punt VIP-club. Je vindt het Helpcenter hier. Bepaalde voordelen worden aangeboden in samenwerking met samenwerkingspartners. Deze aanbiedingen kunnen beperkt zijn in de tijd, alleen worden aangeboden in bepaalde rechtsgebieden of landen en kunnen op elk moment in de toekomst worden beëindigd zonder opgaaf van redenen.

 2. Het kan tot zes weken duren voordat je punten worden bijgeschreven.

 3. De respectieve status is 12 maanden geldig. Als je tijdens deze periode een hoger niveau bereikt, word je automatisch overgeschakeld naar het volgende hogere niveau. Je behoudt je nieuwe status ook voor een periode van 12 maanden.

5.2 Nieuwe leden doorverwijzen

 1. Elk lid dat een bestelling heeft gedaan en daarvan minstens één goed heeft bewaard en betaald, heeft de mogelijkheid om nieuwe leden door te verwijzen. Je kunt lezen hoe je nieuwe leden kunt doorverwijzen op www.bestsecret.nl/recommendation.htm

 2. Verwijzingen kunnen alleen worden verzonden naar potentiële nieuwe klanten van BestSecret. Verwijzingen mogen niet worden gestuurd naar klanten die al geregistreerd zijn of die al zijn geweigerd door BestSecret

 3. Leden mogen een beperkt aantal doorverwijzingen doen, afhankelijk van hun status. Leden met een Basic-status hebben over het algemeen vijf (5) doorverwijsrechten per jaar beschikbaar. Leden met de Silver-status kunnen over het algemeen tien (10) doorverwijzingen per jaar doen. Leden met de Gold-status hebben het recht om 15 personen per jaar door te verwijzen. Leden met de Diamond-status hebben het recht om 20 personen per jaar door te verwijzen

 4. Verwijzingen kunnen alleen worden verzonden naar potentiële nieuwe klanten van BestSecret. Verwijzingen mogen niet worden gestuurd naar klanten die al geregistreerd zijn of die al zijn geweigerd door BestSecret.

 5. Een persoon wordt geacht te zijn doorverwezen als hij zich registreert als BestSecret- klant ("doorverwezen") in reactie op een directe doorverwijzing van een lid ("doorverwijzer") met behulp van de uitnodigingslink die aan hem is verstrekt. Dezelfde persoon mag niet meerdere keren zijn doorverwezen.

 6. Als de doorverwezen persoon ten minste één bestelling heeft geplaatst en ten minste één product heeft bewaard en betaald, ontvangt de doorverwezen persoon een aanbevelingsvoucher ter waarde van 10% (Basis en Zilver), 15% (Goud) of 20% (Diamant), afhankelijk van zijn VIP-statusniveau. Binnen speciale promotieperiodes met verschillende voucherbedragen (zogenaamde virale promoties) behoudt BestSecret zich het recht voor om als voorwaarde voor de uitgifte van de aanbevelingsvoucher voor de doorverwijzer te stellen dat de doorverwezen persoon zijn eerste aankoop doet binnen een periode van 90 dagen vanaf de registratiedatum. De aanbevelingsvoucher wordt bijgeschreven op het account van de doorverwezen persoon na het verstrijken van de toepasselijke retourperiode op basis van het statusniveau van de doorverwezen persoon en een bepaalde verwerkingstijd voor retourzendingen. Daarnaast worden verdere commissies geregeld in clausule 5.4.

 7. Zelfaanbevelingen van welke aard dan ook zijn uitdrukkelijk verboden en kunnen worden getraceerd. BestSecret behoudt zich het recht voor om alle accounts in verband met een zelfaanbeveling te blokkeren en verdere juridische stappen te ondernemen in geval van overtreding van deze clausule 5.2.6.

5.3 Verbod op spammen met verwijzingslinks

Het ongevraagd verspreiden van doorverwijslinks, het zogenaamde spammen, zowel in het algemeen als in het bijzonder op zogenaamde dealplatforms, sociale netwerken en dergelijke, het verspreiden van doorverwijslinks op een manier die de reputatie van BestSecret schaadt, alsmede het versturen van doorverwijzingen naar personen die geen doorverwijzing naar BestSecret wensen, is uitdrukkelijk verboden. De toestemming van de door te verwijzen persoon moet vooraf worden verkregen. Er wordt verduidelijkt dat in sociale netwerken op (i) commerciële profielen, (ii) privéprofielen, waarvan het doel volgens de objectieve weergave het delen van doorverwijslinks is, en (iii) privéprofielen, via wiens profielinstelling alle inhoud algemeen zichtbaar is voor het publiek, het delen van doorverwijslinks verboden is zonder voorafgaande toestemming van BestSecret. Privéprofielen, waarbij de inhoud van het profiel alleen zichtbaar is voor vrienden en persoonlijk bekende contacten, mogen ook doorverwijslinks delen met vrienden en persoonlijk bekende contacten via sociale netwerken in overeenstemming met deze clausule 5.3. Het delen van doorverwijslinks in de persoonlijke omgeving is ook uitdrukkelijk toegestaan.
Niettegenstaande clausule 5.5.2 behoudt BestSecret zich het recht voor om alle gerelateerde accounts te blokkeren en verdere juridische stappen te ondernemen in geval van schending van deze clausule 5.3.

5.4 Commissiesysteem

 1. Elk aanbevelend lid dat op het moment van de aanbeveling ten minste de Silver-status heeft bereikt, ontvangt een commissie op basis van de aankopen van de personen die zij hebben doorverwezen binnen de eerste tien (10) maanden nadat de aanbevolen persoon zich bij BestSecret als lid heeft geregistreerd. Het aanbevelende lid moet ten minste twee personen uitnodigen voor BestSecret die elk binnen een jaar een bestelling plaatsen en ten minste één artikel hebben bewaard en betaald. Vanaf dat moment wordt de commissierekening van het aanbevelende lid bijgewerkt en heeft het aanbevelende lid toegang tot de rekening op voorwaarde dat hij of zij ten minste de Silver-status heeft behouden.

 2. De commissie voor Zilveren of Gouden klanten is 5% van de netto-aankopen (aankoopprijs zonder btw) door de doorverwezen persoon en voor Diamanten klanten 7% van de netto-omzet door de doorverwezen persoon. Het bedrag van de commissie hangt af van de status van de doorverwezen persoon op het moment van registratie van de doorverwezen persoon. Het commissiebedrag wordt niet aangepast voor eerdere verwijzingen in geval van een statuswijziging.

 3. Commissies zijn alleen geldig voor bestellingen die volledig zijn betaald en definitief zijn behouden door de ontvanger van de verwijzing en alleen nadat aan deze voorwaarden is voldaan. Er wordt geen commissietegoed toegekend als de verwezen persoon een bestelling retourneert. Als de doorverwezen persoon kortingsbonnen gebruikt bij het doen van een aankoop, wordt de kortingsbon afgetrokken van het netto aankoopbedrag bij het berekenen van de commissie.

 4. De commissieperiode waarin de doorverwezene een commissietegoed krijgt voor aankopen door de doorverwezene is 365 dagen vanaf de datum waarop de doorverwezene zich als BestSecret-klant heeft geregistreerd. Aankopen door de doorverwezen partij moeten volledig zijn afgerond binnen deze commissieperiode, d.w.z. de statusafhankelijke retourtijd moet zijn verstreken en de aankoop inclusief de commissiebetaling moet zijn verwerkt. Over het algemeen is dit het geval voor aankopen die binnen tien (10) maanden na registratie zijn gedaan. BestSecret behoudt zich het recht voor om de referrer te crediteren voor commissies, zelfs voor bestellingen die later dan tien (10) maanden na de registratie van de referrer zijn gedaan. De verwijzer heeft hier echter geen recht op.

 5. Commissies worden uitbetaald als tegoedbonnen. Commissietegoeden kunnen niet contant worden uitbetaald. De commissierekening mag alleen worden gebruikt voor bestellingen bij BestSecret.

 6. Om de commissie als tegoedbon uitbetaald te krijgen, moet de verwijzer altijd twee actieve verwijzingen tegelijkertijd hebben. Een doorverwezene wordt maximaal één jaar na registratie als een actieve doorverwijzer beschouwd, als en zodra hij binnen één jaar na registratie minstens één bestelling heeft geplaatst en minstens één artikel heeft bewaard en betaald.

 7. Leden zijn verantwoordelijk voor eventuele belastingverplichtingen in verband met hun commissies.

 8. Commissies zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar na ontvangst

5.5 Diversen

 1. BestSecret behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de VIP-club te wijzigen zoals beschreven in sectie 7 of om de VIP-club helemaal op te heffen.

 2. BestSecret behoudt zich het recht voor om de commissierekening te blokkeren, uitbetaalde commissies terug te vorderen, leden uit de VIP-club te schorsen of bepaalde voordelen die aan de VIP-club verbonden zijn in te trekken, en verdere juridische stappen te ondernemen in geval van verwijtbare schending van de AV of misbruik in welke vorm dan ook.

 3. In het geval dat de VIP-club wordt opgeheven, blijven verdiende commissies geldig onderworpen aan de bepalingen van paragraaf A.5.4.8 en 5.52, en zijn de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

 4. Commissies vervallen als het lidmaatschap van BestSecret helemaal wordt beëindigd.

SECTIE 6 VOUCHERS

6.1 Algemene voorwaarden

 1. Er zijn twee soorten vouchers, enerzijds (i) tegoedbonnen in geld, waaronder met name gekochte vouchers volgens clausule 6.2 vallen, evenals niet-gekochte vouchers, die bijvoorbeeld worden uitgegeven in het kader van loterijen, aanbevelingen (zogenaamde commissies), andere campagnes of door de klantenservice (zogenaamde "Bonusvouchers"), die een concrete waarde in geld hebben, en anderzijds (ii) procentuele vouchers. Vouchers kunnen worden gebruikt om goederen te kopen op de Website/App. De tegoedbon wordt gecrediteerd op het factuurbedrag door het proportioneel af te trekken van alle bestelde goederen of - als dit dienovereenkomstig is gespecificeerd in de tegoedbon en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden - van bepaalde goederen of groepen van goederen. Vouchers kunnen alleen worden gecrediteerd voor eventuele verzendkosten als dit uitdrukkelijk is bepaald in de relevante inwisselingsvoorwaarden.

 2. Als de bestelling de waarde van de voucher overschrijdt, kan het verschil worden verrekend met een andere toegestane betaalmethode.

 3. Per bestelling kunnen maximaal vijf (5) geldcheques of één (1) procentcheque worden ingewisseld.

 4. Elke tegoedbon kan slechts één keer worden gebruikt. Tenzij er andere voorwaarden gelden voor het inwisselen van een tegoedbon, kan in het geval van een tegoedbon het verschil tussen de tegoedbon en het factuurbedrag ook worden ingewisseld voor een latere aankoop. Artikel 6.2.2 is dienovereenkomstig van toepassing.

 5. Als het lid goederen retourneert waarvoor een voucher is gebruikt voor betaling, wordt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen (proportioneel) verminderd met de voucher, teruggestort op het oorspronkelijke betaalmiddel. In het geval van geldvouchers ontvangt het lid een retourvoucher voor de proportionele waarde van de geretourneerde goederen. Procentuele waardebonnen worden niet terugbetaald of opnieuw uitgegeven in geval van retourzendingen.

 6. Vouchers kunnen niet contant worden uitbetaald.

 7. BestSecret aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, vernietiging of vertraagde verzending (bijvoorbeeld door technische problemen) van vouchers, indien de bovengenoemde omstandigheden niet hun oorsprong vinden in de sfeer van BestSecret.

 8. BestSecret behoudt zich het recht voor om te verwijzen naar alternatieve betaalmethoden, levering te weigeren en/of accounts te blokkeren als het goede redenen heeft om misbruik te vermoeden in verband met het gebruik van vouchers.

 9. Als je tegoedbonnen op je account wilt inwisselen of een bestaand tegoed wilt bekijken, ga dan naar www.bestsecret.nl en daar naar "Tegoedbonnen".

 10. Als je klachten of vragen hebt, kun je contact opnemen met onze klantenservice onder help.bestsecret.nl

6.2 Speciale voorwaarden voor gekochte vouchers

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op vouchers die een lid tegen betaling heeft gekocht.

 1. Vouchers kunnen niet worden gekocht met de betaalmethoden "kopen op rekening" en "automatische incasso".

 2. Gekochte vouchers kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na de aankoopdatum. In Oostenrijk gekochte vouchers kunnen echter worden ingewisseld tot 30 jaar na de aankoopdatum, in Frankrijk gekochte vouchers tot vijf (5) jaar na de aankoopdatum en in Zwitserland gekochte vouchers tot tien (10) jaar na de aankoopdatum.

 3. Als de bon hoger is dan het factuurbedrag, wordt het resterende tegoed behouden en bijgeschreven op de account van het lid. Een contante uitbetaling van het resterende bedrag is uitgesloten.

6.3 Speciale voorwaarden voor Bonusvouchers

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Bonusvouchers die niet zijn gekocht.

 1. BestSecret behoudt zich het recht voor om bepaalde goederen uit te sluiten van het inwisselen van Bonusvouchers.

 2. BestSecret behoudt zich het recht voor om slechts één Bonusvoucher per bestelling te accepteren.

 3. Bonusvouchers zijn slechts gedurende een beperkte tijd inwisselbaar. Ze verliezen hun geldigheid op de datum die op de Bonusvoucher staat vermeld. Deze periode kan niet worden verlengd.

 4. Als de Bonusvoucher hoger is dan het factuurbedrag, wordt het resterende tegoed niet vergoed.

 5. Bonusvouchers kunnen niet worden overgedragen aan anderen.

 6. Bonusvouchers kunnen afhankelijk zijn van een minimale of maximale bestelwaarde. Als het lid goederen retourneert en vervolgens onder de minimale bestelwaarde komt, behoudt BestSecret zich het recht voor om de Bonusvoucher te annuleren.

 7. BestSecret behoudt zich het recht voor om Bonusvouchers toe te kennen onder andere inwisselvoorwaarden. BestSecret zal deze voorwaarden verstrekken op het moment dat de Bonusvouchers worden toegekend.

HOOFDSTUK 7 WIJZIGINGEN IN DE AV

 1. De huidige AV zijn van toepassing op elke aankoop bij BestSecret.

 2. BestSecret heeft het recht om haar AV eenzijdig te wijzigen, indien daar een geldige reden voor is, met name door implementaties van wetswijzigingen, wettelijke vereisten of om goede redenen. In geen geval mogen eenzijdige wijzigingen de eerdere verhouding tussen prestatie en tegenprestatie ten nadele van het lid verschuiven. Wijzigingen in de belangrijkste prestatieverplichtingen van het contract en de relevante vergoedingen van de leden vereisen in elk geval de uitdrukkelijke toestemming van het lid.

 3. BestSecret zal de leden ten minste zes weken van tevoren informeren over belangrijke, d.w.z. niet alleen redactionele, wijzigingen in de AV via de Website/App of per e- mail. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, kun je je lidmaatschap zonder opzegtermijn en kosteloos beëindigen voordat de nieuwe AV van kracht worden. Je wordt hierover nogmaals geïnformeerd in de kennisgeving. Als u geen bezwaar maakt, worden de AV automatisch de basis van uw lidmaatschap en alle toekomstige aankopen.

 4. BestSecret kan ook de uitdrukkelijke instemming van het lid met de wijzigingen in de AV verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld door te eisen dat het lid eerst instemt met de AV wanneer hij de volgende keer inlogt op zijn account of voordat hij de volgende aankoop doet in de online shop.

SECTIE 8 SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Mochten een of meer bepalingen van de AV ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

SECTIE 9 RECHTEN

 1. Als je het niet eens bent met de AV en BestSecret niet direct reageert op ingediende claims, betekent dit niet dat BestSecret afstand doet van rechten. BestSecret behoudt zich veeleer het recht voor om zijn claims in de toekomst te doen gelden.

 2. Deze bepalingen gelden tussen BestSecret en haar leden. Derden kunnen hieraan geen aanspraken ontlenen.

 3. Tenzij de wet anderszins verbiedt, stemt u er hierbij mee in dat BestSecret haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de AV mag overdragen aan derden zonder dat dit een negatieve invloed heeft op uw rechten en verplichtingen.

 4. Het lid kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de AV alleen overdragen met schriftelijke toestemming van BestSecret.

 5. BestSecret behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van geschikte dienstverleners, zoals verzendbedrijven, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst met de klant.

SECTIE 10 TOEPASSELIJK RECHT

Bij juridische geschillen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het UN-kooprecht. Bij transacties met eindverbruikers binnen de Europese Unie is in het kader van de dwingende bepalingen van het consumentenrecht ook het recht van de woonplaats van de eindverbruiker van toepassing.

SECTIE 11 CONTACT, FEEDBACK EN KLACHTEN

Als u contact wilt opnemen met BestSecret met betrekking tot de AV of documenten waarnaar hierin wordt verwezen, kunt u schrijven naar: Best Secret GmbH, Margaretha-Ley- Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland of neem contact op met onze klantenservice op help.bestsecret.nl.

BestSecret is blij van je te horen en is altijd geïnteresseerd in het verbeteren van haar service en aanbod. Door je feedback te geven ga je ermee akkoord dat BestSecret je suggesties mag gebruiken zonder daarvoor een vergoeding te betalen.

Als BestSecret contact met je wil opnemen, doen we dit per e-mail of schriftelijk op het adres dat je hebt opgegeven.

B.Bijzondere bepalingen voor de online shop BestSecret

De voorwaarden van dit deel B regelen de relatie tussen BestSecret GmbH en het lid bij het gebruik van de online shop.

SECTIE 1 AANBESTEDENDE PARTNER

 1. De online shop BestSecret op de Website en App wordt beheerd door Best Secret. BestSecret is in Duitsland geregistreerd in het handelsregister van het plaatselijk gerechtshof van München onder registratienummer HRB 56240. Het bedrijf is gevestigd op Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland. Ons btw-identificatienummer is DE 129473557.

 2. Onderdeel van de online shop is de BestSecret marktplaats ("marktplaats"), waarop geselecteerde derden (hierna "partners") goederen ("partnergoederen") aanbieden. Als het lid partnergoederen in de onlineshop koopt, is BestSecret naast de genoemde partner ook de contractuele partner van het lid of een partij bij het betreffende koopcontract. Dit betekent dat het lid in het geval van partnergoederen al zijn rechten niet alleen jegens de partner, maar ook jegens BestSecret kan doen gelden. Partners zijn uitsluitend ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

 3. Als het lid goederen koopt in de online shop buiten de marktplaats om (hierna "BestSecret-goederen"), is alleen BestSecret de contractpartner voor de aankoop.

 4. Of de door het lid geselecteerde goederen partnergoederen of BestSecret-goederen zijn en of de partner een verkoper van de goederen samen met BestSecret of alleen BestSecret is, wordt aan het lid getoond in het tabblad "Info over het product" voor de respectieve goederen.

 5. Voor een betere leesbaarheid worden de Partner en BestSecret in dit Deel B over het algemeen samen aangeduid als "(de) Verkoper". Ongeacht of het Lid Partner Goederen of BestSecret Goederen koopt, betekent een bepaling in het volgende met "de Verkoper" de Partner en/of BestSecret, afhankelijk van de constellatie. Omwille van de leesbaarheid worden Partner Goederen en BestSecret Goederen in dit Deel B altijd samen aangeduid als Goederen.

SECTIE 2 SLUITING VAN HET CONTRACT

 1. BestSecret heeft een gids beschikbaar gesteld op help.bestsecret.com als inleiding op het bestelproces en voor het vermijden van fouten bij het gebruik van de Website / App.

 2. De presentatie van Goederen in de onlineshop vormt geen bindend verkoopaanbod. Het is slechts een uitnodiging aan het lid om Goederen van BestSecret te kopen

 3. Wanneer hij de bestelling indient door op de knop "NU KOPEN" te klikken, doet het Lid een bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten.

 4. Het Lid ontvangt gewoonlijk onmiddellijk na het plaatsen van een bestelling een orderbevestiging per e-mail van BestSecret. De aankoop wordt van kracht wanneer het Lid de aankoopbevestiging ontvangt. Voor alle mogelijke betalingswijzen betaalt het Lid de aankoopprijs vooraf tot op het moment van ontvangst van de verzendbevestiging. De ontvangstbevestiging na de bestelling documenteert enkel dat de bestelling ontvangen is en vormt geen aanvaarding van het aankoopaanbod van het Lid door de Verkoper. Als de Goederen niet beschikbaar zijn, zal BestSecret het Lid hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen en de vooruitbetaling onverwijld terugbetalen aan het oorspronkelijke betaalmiddel.

 5. De Verkoper is niet verplicht om de aankoopaanbiedingen van het Lid te aanvaarden en kan deze op elk moment en zonder opgaaf van redenen weigeren. In dergelijke gevallen zal het Lid onmiddellijk via e-mail op de hoogte worden gebracht dat zijn bestelling niet werd aanvaard. Het Lid zal volledig worden terugbetaald voor de reeds gedane betalingen.

 6. Goederen worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden.

 7. De minimale bestelwaarde is 10,00 euro per bestelling exclusief respectievelijk (excl. eventuele verzendkosten).

 1. De door BestSecret vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.

 2. In de regel maakt het Lid extra verzendkosten van € 5,90 per bestelling.

 3. De uiteindelijke totaalprijs inclusief de verzendkosten wordt bij elke bestelling aangegeven.

SECTIE 4 BETALING

 1. De aankoopprijs kan worden betaald met iDEAL, creditcard, PayPal, Aankoop op rekening of door afschrijving van vouchers. BestSecreteen tegoedbon. De Verkoper behoudt zich het recht voor om afzonderlijke betalingsmethoden uit te sluiten en naar andere betalingsmethoden te verwijzen, of om andere betalingsmethoden te introduceren.

 2. Bij betaling met creditcard brengt BestSecret geen betaalkosten in rekening.

 3. De verkoper accepteert creditcards onder anderee van VISA, MasterCard en American Express. De verwerking wordt uitgevoerd door een externe betalingsdienstaanbieder. Na het invoeren van de creditcardgegevens wordt een extra bevestigingsscherm van de bank met alle betalingsgegevens weergegeven. Het Lid moet de respectievelijke authenticatieprocedure van zijn bank doorlopen en kan de creditcardbetaling bevestigen door achteraf een veiligheidscode in te voeren. Meer informatie over de authenticatieprocedure kunt u bij uw bank opvragen. Het Lid moet de eventuele extra kosten die door zijn/haar schuld ontstaan bij het gebruik van het gekozen betaalmiddel, bijvoorbeeld door retournering van debetnota's, betalen. Bij betaling per creditcard of PayPal wordt het koopprijs, na ontvangst van de bestelling door de verkoper gedebiteerd.

 4. Bij het kiezen van de betaalmethode PayPal wordt het lid aan het einde van het bestelproces automatisch doorgestuurd naar de PayPal-site. Daar kan het lid zich registreren en de betalingsinstructies van PayPal volgen. Het corresponderende aankoopbedrag wordt direct van de PayPal-rekening afgeschreven.

 5. In samenwerking met Riverty bieden wij de betaalmethode "aankoop op rekening" aan. Riverty is een product van Riverty Group GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland. Als u besluit te betalen met een Riverty-betaalmethode, handelt Riverty de volledige verwerking van uw betalingstransacties voor BestSecret af. BestSecret informeert het Lid hier dat zij de vordering die voortvloeit uit uw Aankoop zullen overdragen aan Riverty en dat het openstaande factuurbedrag dus aan Riverty verschuldigd is. U ontvangt alle informatie over de factuur, zoals vervaldatum of rekeninginformatie, per e-mail van Riverty. De betaalmethoden van Riverty zijn niet voor alle aanbiedingen beschikbaar en vereisen een succesvolle kredietwaardigheidscontrole door Riverty. De volledige voorwaarden en informatie over gegevensbescherming voor aankopen met een Riverty-betaalmethode en verdere informatie vindt u hier.

 6. Voor betaling met vouchers gelden de vouchervoorwaarden volgens artikel 7 van A. Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 5 LEVERING

 1. Levering vindt alleen plaats binnen Nederland.

 2. BestSecret voert de verzending van BestSecret Goederen uit via geschikte transportbedrijven, zoals DHL of Hermes. BestSecretAls een lid partnergoederen bestelt, kan de verzending van een of al deze goederen ook door de partner worden uitgevoerd. Als de verzending wordt uitgevoerd door de partner, wordt dit aangegeven aan het lid op de productdetailpagina van de goederen en ook in de winkelwagen en tijdens het afrekenen.

 3. Voor verzending moet een verzendadres worden opgegeven waar de goederen tijdens normale kantooruren kunnen worden afgeleverd. Het bestelproces is voltooid zodra de goederen zijn afgeleverd op het opgegeven adres.

 4. Indien de Verkoper buiten zijn schuld (bijv. door overmacht) een bindende verzendtermijn niet kan nakomen, zal de Verkoper het lid hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een nieuwe verzendtermijn opgeven. Overmacht omvat in het bijzonder staking, uitsluiting of andere arbeidsconflicten, burgerlijke onrust, invasies, terroristische aanvallen of dreigingen, oorlog of oorlogsvoorbereidingen, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuivingen, epidemieën of andere natuurrampen of storingen van particuliere of openbare telecommunicatienetwerken, spoorwegvervoer, zeevracht, luchtvracht, expediteurs of ander openbaar of particulier vervoer en alle andere belemmeringen die de Verkoper niet kon voorzien en waarvoor hij niet verantwoordelijk is. Indien deze verzendtermijn niet aanvaardbaar is voor het lid, heeft deze het recht om zich terug te trekken uit het contract. de Verkoper zal onmiddellijk alle betaalde vergoedingen terugbetalen. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de contractpartijen. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor vertraagde levering is beperkt volgens Sectie B.10.5.

SECTIE 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de koopprijs volledig is betaald.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, partij die geen vervoerder is, eigenaar is geworden van het laatste goed.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper het volgende meedelen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief, telefoon of e-mail of door het retourneren van de goederen). Je kunt ons altijd op de hoogte stellen (Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland, Tel: +31 (0) 20 891 2008, E-Mail: [email protected]. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, hoewel dit niet verplicht is

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht of de goederen te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van terugtrekking

Als u het contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere verzendmethode dan onze voordelige standaardleveringsoptie) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw kennisgeving van herroeping voor dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen, of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons hebt meegedeeld dat u dit contract herroept, terugzenden of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen opstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor onze rekening.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig was om de kwaliteit, de kenmerken en de functie van de goederen te controleren.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u uw Aankoop wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland

E-Mail: [email protected]

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de overeenkomst die ik/wij (*) heb(ben) gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ontvangst van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam consument(en)
- Adres van consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

SECTIE 8 VERWERKING VAN RETOURZENDINGEN EN RESTITUTIES

 1. Voordat je de goederen terugstuurt, moet je ze veilig en zorgvuldig verpakken.

 2. Stuur retourzendingen altijd naar de afzender van de goederen. De afzender kan de partner zijn in het geval van partnergoederen of BestSecret in het geval van BestSecret GmbH goederen. Houd er rekening mee dat goederen uit één bestelling van verschillende afzenders kunnen komen en daarom, als ze worden geretourneerd, naar verschillende retouradressen moeten worden gestuurd.

 3. Voor retouren naar BestSecret maak je een retour aan in je BestSecret- account. Er wordt dan een retouretiket voor je aangemaakt. Voor partnergoederen die rechtstreeks door de partner naar je worden verzonden, zit het retouretiket al in het pakket samen met je bestelde goederen. Op het retouretiket staat altijd het juiste retouradres vermeld. Als u geen retouradres ontvangt, neem dan contact op met de klantenservice op help.bestsecret.nl Stuur het/de partnerproduct(en) indien nodig naar:
  Best Secret GmbH
  Parsdorfer Straße 13
  85586 Poing
  Duitsland

 4. Zie voor meer informatie over retourneren onze instructies op www.bestsecret.nl/returnorders.htm.

 5. In het geval van een retourzending wordt het geld teruggestort op de betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

SECTIE 9 GARANTIE

 1. Wettelijke garantierechten zijn van toepassing. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor schadevergoeding is beperkt in overeenstemming met Sectie B.10.

 2. Wanneer de Verkoper speciale garanties biedt, hebben deze geen invloed op de wettelijke garantierechten.

 3. De Verkoper geeft geen garantie dat de Website/App te allen tijde beschikbaar, veilig en vrij van onderbrekingen en defecten zal zijn.

SECTIE 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid (persoonlijke schade) veroorzaakt door hemzelf, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn plaatsvervangende agenten, en voor alle schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

 2. De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk als hij opzettelijk gebreken verzwijgt en als hij een kwaliteitsgarantie geeft.

 3. De verkoper is alleen aansprakelijk voor andere schade als hij een wezenlijke contractuele verplichting of een wezenlijke precontractuele verplichting schendt. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die contractuele verplichtingen van de klant beschermen die het contract hem moet toekennen in overeenstemming met zijn inhoud en doel; verplichtingen zijn ook wezenlijk als ze moeten worden nagekomen voor de goede uitvoering van het contract en als de klant erop vertrouwde of erop mocht vertrouwen dat ze zouden worden nagekomen. De verkoper moet bijvoorbeeld het goed vrij van materiële en juridische gebreken aan de klant overhandigen en het eigendom van het goed aan de klant overdragen. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot contractueel typische schade die te voorzien was toen het contract werd gesloten.

 4. Wettelijke risicoaansprakelijkheid en de bepalingen van de Produkthaftungsgesetz (productaansprakelijkheidswet) worden niet beïnvloed door de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid.

 5. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen of schendingen van het contract indien de vertraging of schending werd veroorzaakt door overmacht en niet de schuld is van de Verkoper. Gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van de Verkoper omvatten in het bijzonder staking, uitsluiting of andere industriële actie, burgerlijke onrust, invasies, terroristische aanvallen of dreigingen, oorlog of oorlogsvoorbereidingen, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuivingen, epidemieën of andere natuurrampen of storingen van private of publieke telecommunicatienetwerken, spoorwegvervoer, zeevracht, luchtvracht, expediteurs of ander publiek of privaat vervoer.

SECTIE 11 KLASSEMENTEN

 1. De Website/App: biedt de volgende sorteermogelijkheden om de goederen te sorteren:

  • Best verkocht
  • Nieuw in
  • Prijs in oplopende volgorde
  • Prijs in aflopende volgorde
 2. Standaard worden de goederencategorieën gesorteerd op bestsellers, tenzij je een andere sorteervolgorde selecteert. Tijdens promoties worden de goederen gesorteerd, op nieuw binnen tenzij je een andere sorteervolgorde selecteert.

 3. Sorteren op bestsellers gebruikt de volgende parameters als sorteerregels:

  1. a) Sorteren van uitverkochte goederen onderaan de lijst;
  2. b) Sorteren van mogelijk niet-passende maten, gebaseerd op eerdere aankopen, verderop in de lijst;
  3. c) Sorteren van goederen met een beschikbaarheid van ≥ 75% op de eerste plaats; en
  4. d) Sorteren (aflopend) op verkoopprestaties van de afgelopen zeven dagen, exclusief retourzendingen.
 4. Nieuw sorteren gebruikt de volgende parameters als sorteerregels:

  1. a) Sorteren van uitverkochte goederen onderaan de lijst;
  2. b) Sorteren van mogelijk niet-passende maten, gebaseerd op eerdere aankopen, verderop in de lijst;
  3. c) Sortering op datum van verschijnen van de goederen in de onlineshop (nieuwere goederen eerst);
  4. d) Sorteren van merken volgens de interne rangschikking van de individuele merken;
  5. e) alfabetische/numerieke sortering van ontwerpers/merknamen; en
  6. f) Alfabetisch/numeriek sorteren op itemnummers.

 5. In het geval van zoekopdrachten (tekst zoeken) door leden, krijgen de goederen een zoekwaarde gebaseerd op de mate waarin ze overeenkomen met de zoekopdracht. De goederen worden standaard gesorteerd op het niveau van de zoekwaarde. Sorteren op zoekopdracht gebruikt de volgende parameters als sorteerregels:

  1. a) Zoekwaarde van de goederen;
  2. b) Sorteren van uitverkochte goederen onderaan de lijst;
  3. c) Sorteren van mogelijk niet-passende maten, op basis van eerdere aankopen, verderop in de lijst;
  4. d) Sorteren (aflopend) op basis van de verkoopprestaties van de afgelopen zeven dagen zonder rekening te houden met terugzendingen;
  5. e) het sorteren van de merken volgens de interne rangschikking van de individuele merken; en
  6. f) Alfabetisch/numeriek sorteren op itemnummers.

 6. Om de winkelervaring en de tevredenheid van de leden te verbeteren, kunnen de sorteerparameters gedurende een bepaalde periode worden gewijzigd en kunnen met name nieuwe sorteerparameters worden uitgeprobeerd, onder andere met behulp van zogenaamde A/B-tests, waarbij een groep leden een nieuwe sorteerindeling of nieuwe sorteerparameters uitprobeert. Leden hebben geen recht om al dan niet deel uit te maken van een dergelijke A/B-test. BestSecret kan de feedback die leden geven in het kader van A/B-tests gratis gebruiken; Deel A 12 is dienovereenkomstig van toepassing.

 7. BestSecret wordt niet betaald voor de ranglijsten.

SECTIE 12 PRODUCTAFBEELDINGEN OP DE WEBSITE/APP

 1. De productafbeeldingen op de Website/App dienen alleen ter illustratie. Hoewel we ons best doen om kleuren accuraat weer te geven, kunnen we niet garanderen dat uw scherm deze kleuren accuraat weergeeft. De geleverde goederen kunnen daarom enigszins afwijken van de gebruikte afbeeldingen.

 2. De verpakking van goederen kan afwijken van de verpakking die wordt getoond in afbeeldingen op de Website/App.

SECTIE 13 Toegestaan gebruik; verbod op schrapen

 1. De Website en de App zijn een gesloten en beschermde ruimte die alleen beschikbaar is voor leden. De Website en de App mogen alleen worden gebruikt voor de volgende niet-commerciële privédoeleinden: (i) zoeken naar en bekijken van Koopwaar, (ii) vergelijken van Koopwaar, (iii) opslaan van Koopwaar op de Wish List, (iv) plaatsen van bestellingen, (v) bekijken/wijzigen van bestellingen, (vi) verzenden van uitnodigingskoppelingen in overeenstemming met de AV, (vii) gebruik van de VIP- club, inclusief toegang tot andere websites via links op de Website en de App, en (viii) gebruik van andere functies die op de Website en de App kunnen worden aangeboden.

 2. Het gebruik van geautomatiseerde systemen, toepassingen, programma's, software en/of functies voor het verzamelen, lezen, extraheren en opslaan van gegevens uit de online shop, in het bijzonder informatie over de prijzen in de online shop (zogenaamde scraping) is verboden. De voorschriften onder Sectie A Clausule 5.5 zijn dienovereenkomstig van toepassing in het geval van een overtreding van deze Clausule 13.2. BestSecret behoudt zich in het bijzonder het recht voor om strafrechtelijke en civielrechtelijke vorderingen in te stellen, in het bijzonder vorderingen tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening en schadevergoeding.

SECTIE 14 AUTEURSRECHT

Het lid mag auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gebruikt en weergegeven op de Website/App alleen voor privédoeleinden gebruiken. Het lid mag auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden dat de Verkoper gebruikt om zijn goederen te vertegenwoordigen niet voor eigen doeleinden gebruiken, wanneer dit verder gaat dan privégebruik.

SECTIE 15 ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat u kunt vinden is op www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten geschillencommissie. Als u vragen of problemen hebt, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen