Wettelijk

Als PDF opslaan

Algemene Voorwaarden voor de BestSecret Online Shop

(geldig vanaf 18 okt 2022)

Inhoud

Preambule:

A. Algemene bepalingen

B. Bijzondere bepalingen voor de online shop BestSecret

Preambule

Door zich te registreren bij BestSecret gaat het Lid akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden van Best Secret GmbH (hierna "BestSecret" genoemd). Omwille van de leesvriendelijkheid gebruikt BestSecret in deze tekst het generieke mannelijke, maar natuurlijk zijn alle geslachten in gelijke mate bedoeld.

A. Algemene bepalingen

1. Algemene informatie

 1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) regelen de relatie tussen BestSecret en de geregistreerde gebruikers van BestSecret ("Lid")

  1. (a) bij internetactiviteit op www.bestsecret.nl ("Website"), online shop (“Online Shop”) of de BestSecret App voor mobiele apparaten ("App"); en

  2. (b) bij het bestellen en de verkoop van goederen ("Goederen") door BestSecret via de Website/Online Shop/App of de Stores (gezamenlijk ook "BestSecret Services" genoemd).

 2. Voor zakelijke relaties met BestSecret zijn uitsluitend de Algemene Bedrijfsvoorwaarden en de overige daarin uitdrukkelijk genoemde reglementen van toepassing.

 3. De huidige versie van de Algemene Voorwaarden kan worden gedownload en geprint op www.bestsecret.nl/terms.htm

 4. BestSecret is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen overeenkomstig artikel 8.

 5. BestSecret verwacht van het Lid dat hij deze Algemene Voorwaarden leest alvorens gebruik te maken van de BestSecret Services. Mocht u een deel of delen van deze Algemene Voorwaarden niet begrijpen, neem dan contact op met BestSecret (https://help.bestsecret.nl/s/contactsupport) om deze aan u uit te laten toelichten.

 6. Door gebruik te maken van de BestSecret Services, met name door het bestellen van Goederen, gaat het Lid akkoord met de Algemene Voorwaarden. Gaat u niet akkoord met deze Algemene Voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de BestSecret Services.

2. Gegevensbescherming

BestSecret hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Om de Website/Online Shop/App en/of BestSecret Services te gebruiken is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens op te slaan en te verwerken. In het kader van de gegevensbeschermingsverklaring kunt u op www.bestsecret.nl/data_protection.htm lezen welke gegevens BestSecret over u verzamelt en hoe deze worden verwerkt.

3. Lidmaatschap

 1. Alleen Leden hebben toegang tot deBestSecret Services.

 2. Om Lid te worden moet u in eerste instantie door een Lid uitgenodigd worden.

 3. Alleen consumenten die volledig handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd zijn kunnen Lid worden. Het Lid moet op de datum van registratie de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet onder curatele zijn gesteld.

 4. Registratie kan uitsluitend online gebeuren.

 5. Het lidmaatschap wordt pas van kracht als BestSecret de lidmaatschapsaanvraag heeft geaccepteerd. Het lidmaatschap behelst geen lidmaatschap van een (informele) vereniging.

 6. BestSecret is niet verplicht om nieuwe Leden te accepteren.

 7. Elke natuurlijke persoon mag slechts één BestSecret-account hebben.

 8. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

 9. Het lidmaatschap is gratis.

 10. Het Lid is verplicht zich te houden aan de Algemene Voorwaarden. De toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk . Als het vermoeden bestaat dat de toegangsgegevens door derden worden gebruikt, is het Lid verplicht BestSecret hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en het wachtwoord te wijzigen.

4. Duur en opzegging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd.

 2. Het Lid en BestSecret hebben te allen tijde het recht om het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen. Het Lid kan opzeggingen per e-mail verzenden naar [email protected].

 3. Indien een Lid gedurende een periode van één jaar of langer geen Goederen via ons BestSecret-account bestelt, mag BestSecret naar eigen oordeel de accounts deactiveren. BestSecret biedt het Lid een passende periode aan voordat via e-mail daarop wordt gewezen en biedt het Lid de mogelijkheid om deactivering te voorkomen. Met name wanneer het Lid via het BestSecret-account tot aan de deactivering Goederen bestelt, kan BestSecret van de deactivering afzien. Ook na deactivering van een BestSecret-account is het mogelijk om opnieuw een aanvraag voor een lidmaatschap in te dienen; dan is alinea A cijfer 3 dienovereenkomstig van kracht.

 4. De opzegging heeft geen gevolgen voor bestellingen die reeds via de Online Shop zijn geplaatst. De opzegging heeft geen invloed op eventuele rechten van het Lid bijvoorbeeld ten aanzien van de Aankoop van Goederen en de herroeping daarvan. Facturen en contractdocumenten kunnen na het van kracht worden van de opzegging alleen op individuele basis en bij een uniforme identificatie van het BestSecret-account resp. het Lid via de klantenservice worden verstrekt.

 5. Indien een Lid bezwaar maakt tegen de Algemene Voorwaarden of gedeelten daarvan, wordt het lidmaatschap door BestSecret beëindigd. Het Lid wordt door BestSecret schriftelijk in kennis gesteld van de ontvangst van het bezwaar en op de hoogte gebracht van de gevolgen daarvan (de beëindiging van het lidmaatschap). Het lidmaatschap wordt beëindigd nadat er een redelijke termijn is verstreken tussen het bezwaar en de beëindiging van het lidmaatschap, waarbij een termijn van twee weken in ieder geval als redelijk wordt aangemerkt.

5.1 Algemene informatie

 1. BestSecret beloont loyaliteit van zijn Leden met de VIP-club. Leden kunnen via bepaalde activiteiten punten verzamelen. Afhankelijk van de score kan het Lid de zilveren-, gouden- of diamantenstatus bereiken. Hoe u de desbetreffende status bereikt en welke voordelen hieraan verbonden zijn, kunt u nalezen in het helpcenter van onze VIP Club. U vindt het helpcenter hier. Sommige voordelen worden samen met samenwerkingspartners aangeboden. Deze aanbiedingen kunnen een beperkte geldigheidsduur hebben en op elk moment in de toekomst zonder opgaaf van redenen worden beëindigd.

 2. Het bijschrijven van punten kan tot vier weken duren.

 3. De desbetreffende status is 12 maanden geldig. Als het Lid in deze periode een hoger niveau bereikt, schakelt u automatisch over naar de volgende hogere status. De nieuwe status blijft ook weer 12 maanden geldig.

5.2 Aanbeveling van Leden

 1. Elk Lid dat ten minste de zilverenstatus heeft bereikt, heeft de mogelijkheid om nieuwe Leden aan te bevelen. Hoe u nieuwe Leden kunt uitnodigen, kunt u hier lezen.

 2. Afhankelijk van zijn status heeft het Lid een beperkt aantal aanbevelingsrechten. Leden die de zilverenstatus hebben bereikt, kunnen in principe 3 personen per jaar aanbevelen. Leden die de goudenstatus hebben bereikt, mogen 5 personen per jaar aanbevelen. Leden die de diamantenstatus hebben bereikt, mogen 10 personen per jaar aanbevelen.

 3. Aanbevelingen kunnen alleen worden gedaan aan potentiële nieuwe klanten van BestSecret. Aanbevelingen van al geregistreerde klanten en aan klanten die reeds door BestSecret zijn afgewezen, zijn niet mogelijk.

 4. Een persoon wordt als aanbevolen beschouwd als hij zich bij BestSecret als Lid heeft geregistreerd op directe aanbeveling, met gebruikmaking van de verstrekte uitnodigingslink. Een persoon kan slechts éénmaal aanbevolen worden.

 5. Spammen en het sturen van aanbevelingen naar personen die geen aanbeveling voor BestSecret willen ontvangen, zijn uitdrukkelijk verboden. De aan te bevelen persoon moet vooraf toestemming voor zijn aanbeveling verlenen.

5.3 Het provisiesysteem

 1. Elk Lid dat ten minste de zilveren- of goudenstatus heeft bereikt, neemt deel aan de omzet van de aanbevolen personen door middel van provisies. Om de zilverenstatus te behouden zal het Lid ten minste twee andere personen moeten uitnodigen voor BestSecret die door BestSecret als Lid worden geaccepteerd en die dan elk, binnen een jaar – vanaf datum registratie - (zie ook art. 5.3.4 van A. Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden) een bestelling van ten minste 100,00 euro plaatsen die zij niet retourneren. Vanaf dit moment wordt het provisie-account van het Lid geüpdatet en krijgt het Lid toegang tot het account, als hij ten minste de zilverstatus heeft bereikt.

 2. De provisie voor Leden met een zilveren- of goudenstatus bedraagt 5% van de netto-omzet (koopprijs zonder btw) van het aanbevolen Lid en voor Leden met een diamanten status 7% van de netto-omzet van het aanbevolen Lid. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de status van de aanbevelende persoon ten tijde van de registratie van de aanbevolen persoon. De hoogte van de provisie wordt bij verandering van de status niet aangepast voor aanbevelingen uit het verleden.

 3. Provisies zijn alleen geldig voor volledig betaalde bestellingen die definitief door de aanbevolen persoon worden behouden en zijn pas beschikbaar nadat aan deze voorwaarde is voldaan. Er wordt geen provisie gecrediteerd (op het provisietegoed van het Lid bijgeschreven) als de aanbevolen persoon de bestelling retourneert. Als de aanbevolen persoon gebruik maakt van vouchers om te kopen, wordt het bedrag van de voucher afgetrokken van de netto-omzet om de provisie te berekenen.

 4. De provisieperiode waarin het Lid wordt gecrediteerd met provisies voor aankopen van de aanbevolen persoon beloopt 365 dagen vanaf het moment dat de aanbevolen persoon zich als klant bij BestSecret heeft ingeschreven en door BestSecret is geaccepteerd.

 5. Provisies worden uitbetaald in de vorm van vouchers. Een contante betaling van het provisie-eigendom is niet mogelijk. De provisierekening kan alleen worden gebruikt voor bestellingen bij BestSecret.

 6. Het Lid is verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling van de provisies.

 7. Provisies zijn inwisselbaar bij BestSecret tot het einde van het derde jaar na ontvangst en vervallen automatisch na het verstrijken van die periode.

 8. BestSecret behoudt zich het recht voor om de provisierekening van het Lid te blokkeren, betaalde provisies terug te vorderen en verdere juridische stappen te zetten in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden en in geval van grove nalatigheid, bewuste misleiding of misbruik in welke vorm dan ook.

5.4 Diversen

 1. BestSecret behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het loyaliteitsprogramma te wijzigen volgens de bepalingen van artikel 8 of om het loyaliteitsprogramma in zijn geheel te beëindigen.

 2. BestSecret behoudt zich het recht voor om Leden uit te sluiten van deelname aan het loyaliteitsprogramma of om bepaalde voordelen van het loyaliteitsprogramma in te trekken in geval van schending van de Algemene Voorwaarden en in geval van grove nalatigheid, bewuste misleiding of misbruik in welke vorm dan ook, en om verdere juridische stappen te zetten.

 3. In geval van beëindiging van het loyaliteitsprogramma blijven provisierechten geldig - onder voorbehoud van de clausules 5.3.6 en 5.4.2 van A. Algemene bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 4. Indien het lidmaatschap met BestSecret volledig eindigt, vervallen de provisierechten.

6. Verbod op spamming met uitnodigingslinks voor BestSecret

Het Lid mag uitnodigingscodes niet als spam versturen. Het delen van uitnodigingscodes op persoonlijk gebruikte sociale netwerken en in de persoonlijke omgeving is toegestaan.

7. Vouchers

7.1 Algemene informatie

 1. Vouchers kunnen worden gebruikt voor de Aankoop van Goederenbij BestSecret. De voucher wordt gecrediteerd van het factuurbedrag. Vouchers kunnen niet worden gebruikt om de verzendkosten te voldoen.

 2. Indien de bestelling de waarde van de voucher overschrijdt, kan het verschil worden betaald met een andere door BestSecret toegestane betaalmethoden.

 3. Elke voucher kan slechts eenmaal worden gebruikt.

 4. Vouchers worden niet contant uitbetaald.

 5. Vouchers, zoals gedefinieerd in artikel 7.2, kunnen niet worden gekocht met de betaalmethoden "Aankoop op rekening" en "SEPA-domiciliëring".

 6. BestSecret aanvaardt geen aansprakelijkheid voor omstandigheden als verlies, diefstal, vernieling of vertraagde verzending (bijvoorbeeld door technische problemen) van vouchers indien BestSecret geen schuld heeft aan voornoemde omstandigheden.

 7. BestSecret behoudt zich het recht voor om te verwijzen naar alternatieve betalingsmethoden, de levering te weigeren en/of de ledenaccounts te blokkeren indien er een gegrond vermoeden van misbruik bestaat in verband met het gebruik van vouchers.

 8. Indien u vouchers op uw BestSecret-account wilt inwisselen of een bestaand creditsaldo wilt bekijken, gaat u dan naar www.bestsecret.nl en daar naar "Vouchers".

 9. Klantenservice: Als u klachten of vragen heeft met betrekking tot (het gebruik van) vouchers, neemt u dan contact op met onze klantenservice ([email protected]).

7.2 Bijzondere voorwaarden voor gekochte vouchers

 1. Gekochte vouchers zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar na de aankoopdatum en vervallen automatisch na het verstrijken van die periode.

 2. Als het bedrag van de voucher groter is dan het factuurbedrag, wordt een eventueel resterend saldo ingehouden en gecrediteerd op uw BestSecret rekening. Een contante betaling van de resterende voucherwaarde is uitgesloten.

 3. Indien een bestelling wordt geretourneerd waarbij een gekochte voucher is gebruikt, ontvangt het Lid een retourbon voor het betreffende bedrag.

7.3 Bijzondere bepalingen voor niet-aangekochte vouchers ("Bonusvoucher(s)")

 1. BestSecret behoudt zich het recht voor om bepaalde Goederen uit te sluiten van de inwisseling van de Bonusvouchers.

 2. BestSecret behoudt zich het recht voor om slechts één Bonusvoucher per bestelling te accepteren.

 3. Bonusvouchers kunnen slechts gedurende een beperkte periode worden ingewisseld. Ze verliezen hun geldigheid op de datum die op de Bonusvoucher staat vermeld. Een verlenging van de periode is niet mogelijk.

 4. Indien de Bonusvoucher het factuurbedrag overschrijdt, wordt het resterende tegoed nietuitgekeerd.

 5. Bonusvouchers zijn niet overdraagbaar op andere personen of andere Leden.

 6. Voor Bonusvouchers kunnen minimale bestelwaarden gelden. Indien het Lid Goederen retourneert en zijn bestelbedrag daardoor onder de minimale bestelwaarde komt te liggen, behoudt BestSecret zich het recht voor om de Bonusvoucher te annuleren.

 7. Bonusvouchers worden niet terugbetaald als de Goederen worden geretourneerd. Als het Lid een deel van de Goederen retourneert, wordt de Bonusvoucher gedeeltelijk gecrediteerd voor het bedrag van de Goederen die het Lid gehouden heeft.

 8. BestSecret behoudt zich het recht voor om het inwisselen van Bonusvouchers aan verdere voorwaarden te onderwerpen. BestSecret zal u vooraf op de hoogte brengen van de voorwaarden omtrent het inwisselen.

8. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. BestSecret is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. BestSecret zal deze wijzigingen slechts om gegronde redenen doorvoeren, met name ten gevolge van wijzigingen in de wet, wettelijke voorschriften of andere belangrijke redenen.

 2. Op elke Aankoop zijn de huidige Algemene Voorwaarden van toepassing.

 3. BestSecret zal het moment van inwerkingtreding van de wijziging aan het begin van de Algemene Voorwaarden bij iedere herziening van deze Algemene Voorwaarden vastleggen.

 4. BestSecret informeert de Leden op voorhand over belangrijke, d.w.z. niet alleen redactionele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden via de Website/Online Shop/App of per e-mail. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen de Algemene Voorwaarden, wordt u geacht uw toestemming te hebben gegeven voordat deze binnen de gestelde termijn in werking treden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving en kosteloos opzeggen voordat de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden. U wordt hierover opnieuw geïnformeerd middels een kennisgeving. Maakt u geen bezwaar, dan worden de voorwaarden automatisch de basis van uw lidmaatschap en van alle toekomstige bestellingen. Als alternatief kan BestSecret ook de uitdrukkelijke toestemming van het Lid vragen voor de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden .

9. Onschendbaarheid Algemene Voorwaarden

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, onwerkzaam, ongeldig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de nietige, onwerkzame, ongeldige of vernietigbare bepaling zal een bepaling in de plaats treden die passend is binnen het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden en welke aansluit bij het wettelijk kader.

10. Rechten

 1. Indien het Lid niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en indien BestSecret hierop of op ingediende claims niet onmiddellijk reageert, betekent dit niet dat BestSecret afstand doet van enig recht. BestSecret behoudt zich het recht voor om zijn aanspraken voor de toekomst te doen gelden.

 2. Deze Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen zijn van toepassing tussen BestSecret en haar Leden. Derden kunnen hier geen rechten of claims aan ontlenen.

 3. Het Lid is er reeds nu voor alsdan mee akkoord dat BestSecret uw rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden kan overdragen aan derden met inachtneming van de wettelijke voorschriften, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw rechten en verplichtingen.

 4. Het Lid kan zijn rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden slechts met schriftelijke toestemming van BestSecret aan een derde overdragen.

 5. BestSecret behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van geschikte dienstverleners, bijvoorbeeldmet betrekking tot verzending, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de BestSecret Services en in het bijzonder om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle relaties tussen het Lid en BestSecret waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, waaronder begrepen maar niet beperkt tot BestSecret Services, Aankopen, gegevensbescherming, lidmaatschappen en vouchers, is uitsluitend Duits recht van toepassing. In de betrekkingen met een Lid binnen de Europese Unie is ook het recht van de woonplaats of van de gebruikelijke verblijfplaats van het Lid van toepassing, op voorwaarde dat het dwingendrechtelijke bepalingen van consumentenbescherming betreffen.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 3. De rechtbank München is, naast de rechtbank van de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van het Lid, in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van juridische geschillen aangaande de relatie tussen het Lid en BestSecret als omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

12. Contact en feedback

Als u contact wilt opnemen met BestSecret in verband met deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, kunt u zich richten tot Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim of stuur een e-mail naar: [email protected]. Ook kunt u bellen met de klantenservice op nummer +31 (0) 20 891 2008. Standaard tarief van toepassing.

BestSecret kijkt ernaar uit om van u te horen en is altijd geïnteresseerd in het verbeteren van de service en het aanbod. Door uw feedback te sturen aan BestSecret gaat u akkoord met het gratis gebruik van uw suggesties door BestSecret.

Mocht BestSecret contact met u moeten opnemen, dan gebeurt dit per e-mail of schriftelijk op het door u opgegeven adres.

13. Klachtenprocedure

 1. BestSecret beschikt over een klachtenprocedure voor de behandeling van klachten van het Lid.

 2. Een klacht van het Lid over de uitvoering van de BestSecret Services, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Aankoop van Goederen, moet binnen 8 weken nadat het Lid de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BestSecret via het klachtenformulier https://help.bestsecret.nl/s/contactsupport.

 3. Een bij BestSecret ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord, tenzij BestSecret op redelijke gronden een langere reactietijd noodzakelijk acht. BestSecret zal het Lid hieromtrent informeren en een nieuwe termijn voor beantwoording van de klacht aan het Lid mededelen.

 4. Het Lid dient BestSecret in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

B. Bijzondere voorwaarden voor de Online Shop BestSecret

De volgende voorwaarden regelen de relatie tussen BestSecret en het Lid bij gebruik van de Online Shop BestSecret.

1. Contractpartner

De Online Shop BestSecret op de Website en de App inclusief de BestSecret-marktplaats wordt beheerd door Best Secret GmbH. BestSecret is in Duitsland ingeschreven in het handelsregister van de plaatselijke rechtbank van München onder het registratienummer HRB 56240. Het bedrijf is gevestigd in Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim. Het identificatienummer voor de omzetbelasting (BTW) is DE 129473557. BestSecret is altijd de contractpartij, ook wanneer de klant één of meerdere artikel(en) op de BestSecret-marktplaats bestelt. Voor meer informatie over BestSecret kunt u een e-mail sturen naar https://help.bestsecret.nl/s/contactsupport. Ook kunt u bellen met de klantenservice op nummer +31 (0) 20 891 2008. Standaard tarief van toepassing.

2. Afsluiten van een koopovereenkomst

 1. BestSecret biedt een leidraad voor het bestelproces, zorgt voor beantwoording van veel gestelde vragen bij het gebruik van de Website/App op help.bestsecret.com en begeleidt u op een ordelijke manier en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en deze voorwaarden door het bestelproces.

 2. De presentatie van de Goederen in de Online Shop behelst een vrijblijvend verkoopaanbod van BestSecret (“Verkoopaanbod”). Dit is slechts een uitnodiging aan het Lid om Goederen te bestellen bij BestSecret.

 3. Het Verkoopaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van kenmerken en geschiktheid van de aangeboden Goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Verkoopaanbod door het Lid mogelijk te maken.

 4. Door de bestelling te verzenden door te klikken op de knop "NU KOPEN" doet het Lid een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten tussen het Lid en BestSecret. De bestelling van de Goederen is voor het Lid definitief vanaf het moment dat op de knop “NU KOPEN” is geklikt.

 5. In de regel ontvangt het Lid direct na het verzenden van een bestelling per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling door BestSecret. Met uitzondering van de betaalmethoden "Aankoop op rekening" wordt de koopovereenkomst gesloten met de ontvangst door het Lid van de aankoopbevestiging van BestSecret (“Aankoop”).

  Als het Lid heeft gekozen voor de betaalmethode "Koop op rekening", wordt de koopovereenkomst pas gesloten op het moment van ontvangst van de verzendbevestiging van de Goederen. In dit geval is de bevestigingsmail na de bestelling van de Goederen alleen een bewijs dat BestSecret de bestelling van het Lid heeft ontvangen.

 6. BestSecret is niet verplicht om het Verkoopaanbod van het Lid te accepteren en kan deze te allen tijde zonder opgaaf van redenen weigeren. In dit geval zal BestSecret het Lid onmiddellijk per e-mail informeren over de niet-aanvaarding van het Verkoopaanbod. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als per abuis in de Online Shop een prijs is gehanteerd die onjuist blijkt te zijn of het Verkoopaanbod andere (kennelijke) vergissingen of fouten bevat. Reeds door het Lid gedane betalingen worden zonder bijkomende kosten volledig terugbetaald.

 7. De Goederen worden alleen verkocht in normale gebruikshoeveelheden, passend bij een consumentenbestelling.

 8. De minimale bestelwaarde is 10,00 euro per bestelling (exclusief verzendkosten).

 1. De door BestSecret vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.

 2. In de regel maakt het Lid extra verzendkosten van € 5,90 per bestelling.

 3. De uiteindelijke totaalprijs inclusief de verzendkosten wordt bij elke bestelling aangegeven.

4. Betaling

 1. Het koopprijs kan worden betaald met iDEAL, creditcard, PayPal, Aankoop op rekening of door afschrijving van vouchers. BestSecret behoudt zich het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten en te verwijzen naar de andere betaalmethoden.

 2. Bij betaling met creditcard brengt BestSecret geen betaalkosten in rekening.

 3. BestSecret accepteert creditcards onder anderee van VISA, MasterCard en American Express. De verwerking wordt uitgevoerd door een externe betalingsdienstaanbieder. Na het invoeren van de creditcardgegevens wordt een extra bevestigingsscherm van de bank met alle betalingsgegevens weergegeven. Het Lid moet de respectievelijke authenticatieprocedure van zijn bank doorlopen en kan de creditcardbetaling bevestigen door achteraf een veiligheidscode in te voeren. Meer informatie over de authenticatieprocedure kunt u bij uw bank opvragen. Het Lid moet de eventuele extra kosten die door zijn/haar schuld ontstaan bij het gebruik van het gekozen betaalmiddel, bijvoorbeeld door retournering van debetnota's, betalen. Bij betaling per creditcard of PayPal wordt het koopprijs, na ontvangst van de bestelling door BestSecret, gedebiteerd.

 4. Bij het kiezen van de betaalmethode PayPal wordt het Lid aan het einde van het bestelproces automatisch doorverwezen naar de PayPal-site. Daar kan het Lid zich registreren en de betalingsinstructies van PayPal volgen. De PayPal-rekening wordt direct met het bijbehorende koopprijs gedebiteerd.

 5. In samenwerking met Riverty bieden wij de betaalmethode "aankoop op rekening" aan. Riverty is een product van Riverty Group GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland. Als u besluit te betalen met een Riverty-betaalmethode, handelt Riverty de volledige verwerking van uw betalingstransacties voor BestSecret af. BestSecret informeert het Lid hier dat zij de vordering die voortvloeit uit uw Aankoop zullen overdragen aan Riverty en dat het openstaande factuurbedrag dus aan Riverty verschuldigd is. U ontvangt alle informatie over de factuur, zoals vervaldatum of rekeninginformatie, per e-mail van Riverty. De betaalmethoden van Riverty zijn niet voor alle aanbiedingen beschikbaar en vereisen een succesvolle kredietwaardigheidscontrole door Riverty. De volledige voorwaarden en informatie over gegevensbescherming voor aankopen met een Riverty-betaalmethode en verdere informatie vindt u hier.

 6. Voor betaling met vouchers gelden de vouchervoorwaarden volgens artikel 7 van A. Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

5. Levering

 1. Levering vindt alleen plaats binnen Nederland.

 2. BestSecret voert de verzending van Goederen uit via geschikte transportbedrijven, zoals DHL of Hermes. Indien een Lid Goederen op de marktplaats van BestSecret bestelt, kan de verzending van één of al deze Goederen ook door de betreffende marktplaatspartner worden uitgevoerd. Indien de verzending door een marktplaatspartner wordt uitgevoerd, wordt dat voor het Lid zowel op de productdetailpagina van de Goederen als in de winkelwagen en bij de check-out weergegeven. Marktplaatspartners zijn uitsluitend ondernemers.

 3. Voor levering moet een leveringsadres worden opgegeven waar de Goederen tussen 9:00 uur en 17:00 uur maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd nationale feestdagen) kunnen worden afgeleverd. Het leveringsproces is voltooid zodra de Goederen op het opgegeven adres zijn afgeleverd.

 4. Na totstandkoming van de Aankoop zal BestSecret de levering met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

 5. Indien BestSecret om redenen buiten de wil van BestSecret (bijvoorbeeld overmacht) niet in staat is de geïndiceerde levertijd in acht te nemen, zal BestSecret het Lid hiervan onverwijld op de hoogte stellen en een nieuwe levertijd aangeven. Overmacht omvat in het bijzonder staking, lock-out of andere industriële gebeurtenissen, burgerlijke onrust, invasies, terroristische aanvallen of dreigingen, oorlog of voorbereidingen voor oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuivingen, epidemieën of andere natuurrampen of storingen in particuliere of openbare telecommunicatienetwerken, spoorwegverkeer, zeevracht, luchtvracht, expeditiebedrijven of ander openbaar of particulier vervoer en alle andere hinderingen die BestSecret niet kon voorzien en waarvoor BestSecret niet verantwoordelijk is. Als deze levertijd voor het Lid niet acceptabel is, heeft het Lid het recht de Aankoop te ontbinden. Elke betaalde vergoeding zal onmiddellijk door BestSecret worden terugbetaald, onverminderd de overige wettelijke rechten en de rechten en verplichtingen van het Lid en BestSecret op grond van deze Algemene Voorwaarden. De aansprakelijkheid van BestSecret wegens vertraagde levering is beperkt in overeenstemming met artikel 10.5.

6. Eigendomsvoorbehoud

De Goederen blijven eigendom van BestSecret totdat de koopprijs volledig is betaald.

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

Het Lid heeft het recht om de Aankoop binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop het Lid of een door hem aangewezen derde, die geen vervoerder is, de laatste Goederen van een bestelling in ontvangst heeft genomen. Mocht de veertiende dag vallen in een weekend of op een nationale feestdag, dan eindigt de herroepingstermijn pas op de eerstvolgende werkdag.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moethet Lid:

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland

Telefoon: +31 20 891 2008

E-mail: [email protected]

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, telefoon of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Aankoop te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, maar dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de verklaring omtrent de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen. De datum van ontvangst van de herroepingsverklaring door BestSecret is dus niet bepalend.

Gevolgen van de herroeping

Als het Lid de Aankoop herroept, zal BestSecret alle in verband met de herroepen Aankoop van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten en bijkomende kosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat het Lid een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door BestSecret wordt aangeboden), onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop BestSecret de herroepingsverklaring herroeping van de Aankoop heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt BestSecretj hetzelfde betaalmiddel als wat het Lid voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht.

BestSecret kan terugbetaling weigeren totdat zij de Goederen terug heeft ontvangen of totdat het Lid het bewijs heeft geleverd dat hij de Goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Het Liddient de Goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop hij BestSecret op de hoogte stelt van de herroeping van de Aankoop, aan BestSecret terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de Goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

BestSecret draagt de kosten voor het terugsturen van de Goederen.

Het Lid is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen als dit te wijten is aan de behandeling van de Goederen op een wijze die niet nodig was voor het testen van de toestand, de eigenschappen en de functionaliteit van de Goederen.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als u uw Aankoop wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Duitsland

E-Mail: [email protected]

- Ik/wij herroep(en) hierbij de door mij/ons gedane Aankoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)
- Besteld op/ ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en) (*)
- Adres van de consument(en) (*)
- Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren kennisgeving) (*)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

8. Behandeling van retourzendingen

 1. Alvorens de Goederen te retourneren, moeten ze veilig en zorgvuldig worden verpakt. Als een product niet op de juiste manier kan worden verpakt, neem dan contact met ons op om het door BestSecret te laten ophalen.

 2. Stuur retourzendingen a.u.b. altijd naar de verzender van de Goederen terug. De verzender kan ofwel BestSecret ofwel, in geval van Goederen die u via de BestSecret-marktplaats hebt besteld, de betreffende marktplaatspartner zijn. Let erop dat het kan gebeuren dat Goederen uit één bestelling afkomstig zijn van verschillende verzenders en dat deze daarom in het geval van een retourzending ook naar de verschillende retourzendingsadressen moeten worden teruggezonden.

 3. Voor retourzendingen naar BestSecret verzoeken wij u om in uw BestSecret-account een retourzending aan te maken. Dan wordt er voor u een retourenlabel aangemaakt. Voor Goederen die u via de BestSecret-marktplaats bestelt en die door de marktplaatspartner direct naar u worden verzonden, wordt het retourenlabel reeds in het pakket samen met uw bestelde Goederen geleverd. Op het retourenlabel is altijd het correcte retourzendingsadres vermeld. Indien u geen gegevens over het retourzendingsadres ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice. In geval van nood verzendt u het (de) artikel(en) a.u.b naar:
  Best Secret GmbH
  Parsdorfer Straße 13
  85586 Poing
  Duitsland

 4. Voor meer informatie over retourzendingen, zie onze instructies op www.bestsecret.nl/returnorders.htm.

9. Garantie

 1. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing. De aansprakelijkheid van BestSecret voor schade is beperkt in overeenstemming met artikel 10 van B. Bijzondere voorwaarden voor de Online Shop BestSecret.

 2. Indien BestSecret bijzondere garanties verleent, blijven de wettelijke garantierechten onaangetast.

 3. Desgevraagd verstrekt BestSecret een garantiebewijs aan het Lid waarin onder andere wordt aangegeven:.

 4. - welke rechten het Lid heeft;
  - hoelang de garantie geldt en in welk gebied;
  - de naam van de fabrikant.
 5. BestSecret garandeert niet dat de Website/Online Shop/App te allen tijde zonder onderbrekingen of fouten beschikbaarzijn.

10. Aansprakelijkheid

 1. BestSecret aanvaardt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door BestSecret, door zijn wettelijke vertegenwoordigers of door de plaatsvervangers van BestSecret als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of persoonlijk letsel, alsmede voor alle schade ten gevolge van opzet of grove nalatigheid.

 2. BestSecret aanvaardt aansprakelijk in geval van het frauduleus verzwijgen van gebreken en in geval van het overnemen van een kwaliteitsgarantie.

 3. BestSecret is alleen aansprakelijk voor andere schade indien een essentiële contractuele verplichting of een essentiële precontractuele verplichting wordt geschonden. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die essentiële contractuele verplichtingen van de klant beschermen, die het contract aan de klant moet toekennen in overeenstemming met de inhoud en het doel ervan; essentieel zijn ook die verplichtingen waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig heeft vertrouwd of mag vertrouwen, bijvoorbeeld dat BestSecret de zaak vrij van materiële en juridische gebreken aan de klant moet overhandigen en het eigendom ervan moet verwerven. In deze gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag van de ten tijde van het sluiten van het contract voorzienbare en voor het contract typische schade.

 4. Een wettelijk voorgeschreven risico-aansprakelijkheid en de bepalingen van productaansprakelijkheid blijven onaangetast door de bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid.

 5. BestSecret is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming indien de vertraging of niet-nakoming is veroorzaakt door overmacht en BestSecret hierop geen invloed op kan uitoefenen. Gebeurtenissen waarop BestSecret geen invloed kan uitoefenen , zijn met name stakingen, lock-outs of andere industriële gebeurtenissen, civiele onlusten, invasies, terroristische aanvallen of dreigingen, oorlog of voorbereidingen voor oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuiving, epidemieën of andere natuurrampen of storingen in particuliere of openbare telecommunicatienetwerken, spoorwegverkeer, zeevracht, luchtvracht, expeditiebedrijven of andere openbare of particuliere transporten.

11. Rankings

 1. BestSecret biedt voor de sortering van de Goederen op de Website/App de volgende opties voor de sorteervolgorde aan:

  • Topseller
  • Nieuwe producten
  • Prijs oplopend
  • Prijs aflopend
 2. Standaard worden de artikelcategorieën op Topseller gesorteerd, tenzij u een andere optie voor de sorteervolgorde selecteert. Bij campagnes worden de artikelcategorieën op Nieuwe producten gesorteerd, tenzij u een andere optie voor de sorteervolgorde selecteert.

 3. De Topseller-sortering maakt gebruik van de volgende parameters als sorteerregels:

  1. a) sortering uitverkochte Goederen aan het einde van de lijst;
  2. b) sortering van mogelijk niet-passende maten, gebaseerd op eerdere inkopen, verder onder in de lijst;
  3. c) sortering van Goederen met een beschikbaarheid van ≥ 75% op de eerste plaats; en
  4. d) sortering (aflopend) volgens der verkoopperformance van de laatste zeven dagen zonder inachtneming van retouren.
 4. De Nieuwe producten-sortering maakt gebruik van de volgende parameters als sorteerregels:

  1. a) sortering uitverkochte Goederen aan het einde van de lijst;
  2. b) sortering van mogelijk niet-passende maten, gebaseerd op eerdere inkopen, verder onder in de lijst;
  3. c) sortering op verschijningsdatum van de Goederen in de webshop (nieuw verschenen Goederen als eerste);
  4. d) sortering van de merken volgens de interne ranking van de afzonderlijke merken;
  5. e) alfabetische/numerieke sortering van de designer-/merknaam; en
  6. f) alfabetische/numerieke sortering op artikelnummers.

 5. Bij zoekvragen (op tekst zoeken) van leden krijgen de Goederen een zoekwaarde die is gericht op de mate waarin deze met de zoekvraag overeenkomt. De Goederen worden standaard volgens de hoogte van de zoekwaarde gesorteerd. Daarbij maakt de zoeksortering gebruik van de volgende parameters als sorteerregel:

  1. a) zoekwaarde van de Goederen;
  2. b) sortering uitverkochte Goederen aan het einde van de lijst;
  3. c) sortering van mogelijk niet-passende maten, gebaseerd op eerdere inkopen, verder onder in de lijst;
  4. d) sortering op verschijningsdatum van de Goederen in de webshop (nieuw verschenen Goederen als eerste);
  5. e) sortering van de merken volgens de interne ranking van de afzonderlijke merken; en
  6. f) alfabetische/numerieke sortering op artikelnummers.

 6. Ter verbetering van de winkelervaring en de tevredenheid van de leden kan BestSecret gedurende een bepaalde periode de sorteerparameters veranderen en met name nieuwe sorteerparameters testen, o.a. met behulp van zgn. A/B-tests waarbij een groep leden een nieuwe sortering of nieuwe sorteerparameters test. Leden kunnen geen aanspraak maken of ze wel of niet willen deelnemen aan een dergelijke A/B-test. BestSecret kan feedback die leden in het kader van A/B-tests mededelen, kosteloos gebruiken; deel A 12 is dienovereenkomstig van kracht.

 7. Een vergoeding van BestSecret voor de rankings vindt niet plaats.

12. Productafbeeldingen Website/Online Shop/App

 1. De productafbeeldingen in de Website/Online Shop/App dienen slechts ter illustratie van de aangeboden Goederen. Hoewel BestSecret tracht de visuele eigenschappen van de Goederen zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden, kan BestSecretniet garanderen dat uw beeldscherm alle visuele eigenschappen, zoals kleuren, nauwkeurig zalafbeelden. De geleverde Goederen kunnen daarom enigszins afwijken van de gebruikte afbeeldingen.

 2. De verpakking van de Goederen kan afwijken van de verpakking die op de afbeeldingen op de Website/Online Shop/App wordt gebruikt.

13. Disclaimer voor hyperlinks

BestSecret gebruikt op zijn Website/Online Shop/App links naar internetpagina's van derden en verklaart dat er door BestSecret geen invloed kan worden uitgeoefend op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. BestSecret distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina's van derden. BestSecret neemt de inhoud van de gelinkte pagina's niet over. Deze verklaring geldt voor alle links van de Website/Online Shop/App en voor alle inhoud van de internetpagina's waarnaar de links verwijzen.

14. Auteursrecht

Het gebruik van al het auteursrechtelijk beschermde materiaal dat door BestSecret op de Website/Online Shop/App wordt gebruikt en weergegeven, is alleen toegestaan voor privédoeleinden. Auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, dat BestSecret gebruikt om de door hem aangeboden Goederen weer te geven, mag door het Lid niet voor eigen doeleinden worden gebruikt, voor zover dit het privégebruik te buitengaat.

15. Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (ODR) aan, dat te vinden is op www.ec.europa.eu/consumers/odr/. BestSecret neemt niet deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten geschillencommissie. Het Lid direct contact met BestSecret opnemen als u vragen of problemen heeft en voor juridische geschillen geldt de bevoegdheid van de rechtbank zoals bepaald in artikel 11.3 van A. Algemene bepalingen van deze Algemene voorwaarden.